ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุและเทคโนโลยีเพื่อการติดตามและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (น้ำและอากาศ) โดยใช้แนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานและการเก็บเกี่ยวพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบเพื่อใช้งานจริงที่สามารถประหยัดทั้งทรัพยากร พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Solutions for better living)
• สุขภาพและความอยู่สบาย (Health & Comfort)
• การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource efficiency)
2. แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Solutions for better Resources Utilization)• การจัดการขยะ (Waste management)
• การตรวจวัด บำบัดและฟื้นฟูน้ำ อากาศ และการลดของเสีย (Water/ Air management / abatement)
• การจัดการมลพิษในอาคาร ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย (Indoor pollutants management)
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเพื่อประหยัดพลังงาน (Construction Materials for Energy Saving)
4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Energy Harvesting for Cleaner Environment)

1. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ระบบบำบัดน้ำแบบโฟโตอิเล็กโตรแคตาไลซิส ที่ทำงานได้อิสระ”
2. อุปกรณ์ลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) ด้วยวิธี Electrophotocatalysis

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวเพชราพร นิลวิลัย
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4611
โทรสาร : 0 2564 6401

Scroll Up