“ติดอาวุธนวัตกรรมสีเขียว เพื่อการจัดการและเพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน”

จัดโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
โดย
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

             งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการบริการจัดการและเพิ่มมูลค่ากากของเสียในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงนโยบายที่สำคัญ เครื่องมือที่จำเป็น นวัตกรรมที่น่าสนใจ และประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแบบ Zero Waste เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน

 

      เวลา                          กำหนดการ
8.30 – 9.00 น.           ลงทะเบียน
9.00 -9.15 น.             กล่าวเปิดงานโดย  ดร.กฤษดา ประภากร
                                                             รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
                                                             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
9.15 – 10.15 น.         สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  
                                 โดย  ดร.ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
                                         ผู้อำนวยการส่วนจัดการการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
                                         สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                         กระทรวงอุตสาหกรรม  

10.15 – 10.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00 น.      แนะนำโครงการ  “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม                                  การผลิต”  และแนวทางการสนับสนุนงานวิจัย ของ สวทช.
                                โดย   คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
                                         ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
11.00 – 12.00 น.      การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการด้านความยั่งยืนและแนวทางการประเมิน
                                (อาทิ เช่น Life Cycle Assessment (LCA), Carbon footprint )
                                โดย  ดร.จิตติ มังคละศิริ
                                        นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น.      เอ็มเทคกับผลงานวิจัยเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มกากของเสียอุตสาหกรรม
                                โดย  ดร.ดวงเดือน อาจองค์
                                        นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.  
13.45 – 14.45 น.      เทคโนโลยีสะอาด (Clean  Technology) เพื่อการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
                                โดย  ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร  
                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 -16.00 น.        บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ
                                 แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลัก Zero waste แบบยั่งยืน
                                 โดย  คุณกรณ์กณิศ  แสงดี
                                         ผู้อำนวยการส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
                                         บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >>> https://www.nstda.or.th/greenforwasteseminar
หรือดาวน์โหลด >>> แบบตอบรับ  และส่งมาที่โทรสาร 0 2564 7082

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1371 หรือ 096-1288826
และ คุณระพีพันธ์ ระหงษ์
โทร 081-7340195

Scroll Up