การสัมมนาระดมความคิดเห็น
“โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม”

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้การสนับสนุนของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ชั้น 1 ห้อง The River
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

แผนที่

       ตามภารกิจของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ที่สนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในประเทศเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซลมากกว่าน้ำมันเบนซินถึงเกือบ 3 เท่า ทำให้ปัจจัยที่จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบคือการลดการใช้น้ำมันดีเซล ด้วยข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในดีเซล ยังมีอีกทางเลือกที่จะสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลได้ โดยการผสมน้ำมันดีเซลกับเชื้อเพลิงเอทานอลที่ผลิตได้เกินกว่าความต้องการผสมให้เป็นแก๊สโซฮอล์ หรือที่เรียกว่า ดีโซฮอล์ (diesohol = diesel + ethanol)

       อย่างไรก็ตาม โดยสมบัติทางเคมี น้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงเอทานอลไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันได้ จึงจำเป็นต้องใช้ตัวประสาน (emulsifier) ซึ่งในโครงการนี้จะใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลอยู่แล้วเป็นตัวประสาน แล้วหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงดีโซฮอล์ ที่จะไม่เกิดการแยกชั้นที่สัดส่วนผสมเอทานอลต่างๆ และมีความเสถียร (ไม่เกิดการแยกชั้นอีกตลอดอายุการกักเก็บที่อุณหภูมิต่างๆ) โดยการสัมมนานี้จะนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิค และแผนการดำเนินงานในโครงการ โดยมุ่งเน้นการใช้งานในลักษณะเฉพาะ (fleet) และการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามภารกิจของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579

09:00 – 09:30 น.    ลงทะเบียน
09:30 – 09:40 น.    กล่าวต้อนรับ
                              โดย  ดร.อารี ธนบุญสมบัติ
                                      รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

09:40 – 09:50 น.    กล่าวรายงานสัมมนา
                             โดย  ดร.มานิดา ทองรุณ หัวหน้าโครงการฯ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

09:50 – 10:00 น.    กล่าวเปิดสัมมนา
                              โดย  นายหร่อหยา จันทรัตนา
                                      รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

10:00 – 10:10 น.    ถ่ายรูปที่ระลึก

10:10 – 10:30 น.    แนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
                              โดย  นายประวิทย์ ประกฤตศรี คณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy
                                      ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 

10:30 – 10:50 น.    พักรับประทานอาหารว่าง    

10:50 – 11:10 น.    แผนพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2558-2579
                              โดย  ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ
                                      สำนักพัฒนาเชื้อเพลิง ชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

11:10 – 11:40 น.    แนวทางการดำเนินโครงการฯ
                              โดย  ดร.มานิดา ทองรุณ หัวหน้าโครงการฯ

11:40 – 12:00 น.    รับฟังความคิดเห็น
                              โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
                                     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

12:00 – 13:00 น.    ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ดำเนินรายการโดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับสมัครผู้ลงทะเบียนเพียง 100 ท่านเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่าย!

หรือคลิกเข้าเว็บไซต์: https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S17009

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: คุณวนิตา ปาวสกุล 
โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4304
E-mail: wanitap@mtec.or.th

หมายเหตุ

– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์อาจมีการตัดสิทธิ์การเข้าฟังบรรยายของบางท่าน ในกรณีที่ข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วนและบางกรณี โดยจะมีการ Email หรือโทรแจ้งโดยตรง และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง
email: wanitap@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย 
มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท

Scroll Up