การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล
(Hardening of Automotive and Machine Parts)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่  18 – 19 พฤษภาคม 2560
สถานที่ ห้อง MR 220-221  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

    การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสาขาหนึ่งของประเทศ แม้ว่าปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก แต่ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักด้านการผลิตของประเทศ การชุบแข็งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกล โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงหรือต้องรับการเสียดสีสูง กระบวนการชุบแข็งจึงนับว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นส่วนโดยตรง  ดังนั้นการเข้าใจถึงหลักการ และขั้นตอนการดำเนินการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิต

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการชุบแข็งวิธีต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มเหล็กกล้า และการตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป ทั้งระดับช่างเทคนิค วิศวกร ด้านการผลิต วางแผนการผลิต รวมถึงด้านการประกันคุณภาพ บุคคลากรด้านการศึกษาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

กำหนดการและหัวข้อที่บรรยาย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
   9.00 -12.00 น.        – โลหะวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Metallurgy )
                                  – แผ่นภาพสมดุลย์เหล็กคาร์บอน (Iron – Carbon Equilibrium Diagram)    
                                  – อิทธิพลของคาร์บอนและสารเจือในเหล็กกล้า (Influence of Carbon and Alloys in Steels)
                                  – การแบ่งเกรดเหล็กกล้า (Steel Classification)
   13.00 – 16.30 น.     – การชุบแข็งเหล็กกล้า (Hardening of Steels)
                                     1. ชุบแข็งทั้งชิ้น (Full Hardening)
                                     2. ชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริ่ง (Martempering)
                                     3. ชุบแข็งแบบออสเทมเปอริ่ง (Austempering)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
   9.00 – 12.00 น.       – การชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
                                     1. การชุบผิวแข็งอินดักชั่น (Induction Hardening)
                                     2. การชุบผิวแข็งแบบคาร์บุไรซิ่ง (Carburizing)
                                     3. การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ่ง (Carbonitriding)
  13.00 – 16.30 น.      – เตาชุบแข็งรูปแบบต่าง ๆ (Type of Furnaces)
                                  – การตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง (Quality Test  of  Hardened Work Piece)
                                    1. การวัดความแข็ง (Hardness Test)  HB, HV, HRC, HRA, Micro Vickers
                                    2. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Micro Structure Examination)
                                    3. การตรวจหารอยร้าว (Inspection for Surface Crack)

วิทยากร

รศ.สมนึก  วัฒนศรียกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่าลงทะเบียน  

บุคคลทั่วไป  5,000 บาท/ท่าน รับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าว
เพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 60 เท่านั้น)
  1. ทำเช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วนำมาชำระได้ 3 ทางดังนี้
       (1) นำมาชำระที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
       (2) ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าถึง
             นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
             114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
       (3) นำเช็คฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-00084-6
              *กรุณาส่งหลักฐานการฝากเช็คเข้าบัญชีพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงานและหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th หรือโทรสาร 02 564 6339
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
      สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-00084-6 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th หรือโทรสาร 02 564 6339 อย่าลืมระบุหัวข้อที่ท่านสมัคร)

หมายเหตุ
1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่สำรองที่นั่งมา ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมก่อนเท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
2. กรณีการยกเลิกสำรองที่นั่ง เมื่อท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้ารับการอบรม มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
3. กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม  (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677 โทรสาร    0 2564 6339
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up