พื้นฐานสารหล่อลื่นและการหล่อลื่น
(Fundamentals of Lubricants and Lubrication)

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย

 

วันที่  28 มิถุนายน 2560
สถานที่ ห้อง M120  อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

แผนที่

หลักการและเหตุผล

    ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลนั้นๆ สูงมากเนื่องจากสิ่งสกปรกปนเปื้อน (Contaminants) ในสารหล่อลื่น การหล่อลื่นที่ผิดวิธี (Incorrect Lubrication) และ การเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร (Lubricant Degradation) โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ควบคุมเครื่องจักรกล และ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ทำให้เครื่องจักรกลเกิดการหยุดกะทันหัน (Breakdown) ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และ การสูญเสียผลิตภาพ (The Loss of Productivity) ในการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น (Lubrication) สมบัติของสารหล่อลื่น (Properties of Lubricants) สารเติมแต่ง (Additives) และ การบำรุงรักษาการหล่อลื่น (Lubrication Maintenance) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกล

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและประโยชน์ของการหล่อลื่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาเครื่องจักร

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย

– วิศวกรหรือช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม
– ตัวแทนจำหน่ายสารหล่อลื่นและสารเติมแต่ง
– นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่สนใจ

กำหนดการและหัวข้อที่บรรยาย
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

08.30 – 09.00     ลงทะเบียน

09.00 – 10.30     ความรู้เบื้องต้นเรื่องวัสดุหล่อลื่น

10.30 – 10.45     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00     สมบัติต่างๆ ของวัสดุหล่อลื่น

12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30     สาร Additives ในวัสดุหล่อลื่น

14.30 – 14.45     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00     การเก็บรักษาวัสดุหล่อลื่น
                           ถาม-ตอบ

วิทยากร

รศ.ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป  3,000 บาท/ท่าน รับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ

– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทยจะได้รับส่วนลดในการลงทะเบียน  สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

*** หากมีผู้ลงทะเบียนน้อย ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันจัดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้จัดงานฯ จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม

การชำระค่าลงทะเบียน (โปรดดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 มิ.ย. 60)
โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
                         สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-00084-6

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ  หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th)

หมายเหตุ

กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4675 และ 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up