เอ็มเทค จัดอบรม เรื่อง การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมบัติทางความร้อนของวัสดุ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องCC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปิยวรรณ ปนิทานเต, ผู้จัดการ, หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ, เอ็มเทค มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 24 ท่าน โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ อันจะนำไปสู่การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้รวมถึงแก้ปัญหาในงานที่ดูแลอยู่

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 0 2564 6500 ext. 4675, 4677

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมบัติทางความร้อนของวัสดุ

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
สถานที่ ห้องCC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี คลิกดู แผนที่

วัตถุประสงค์ของการอบรม

           เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนพนักงานด้านเทคนิคหรือผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การผลิต และ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญและการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อน ได้แก่  Differential Scanning Calorimeter (DSC), Thermogravimetric Analyzer (TGA), Thermal Conductivity Analyzer (TCA), Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) และ Thermomechanical Analyzer (TMA)
           ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดการอบรมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อน ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นำเสนอสาระสำคัญของการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบกิจกรรม

อบรมภาคทฤษฏีเชิงประยุกต์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  1. ภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ
  2. นักวิจัย คณาจารย์ และ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์

วิทยากร

คุณ ปิยวรรณ ปนิทานเต
ผู้จัดการหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
มีประสบการณ์ในด้านการใช้เทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนมามากกว่า 10 ปี

กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560

08:30 – 09:00   Registration
09:00 – 10:30   Basic Principles of Polymer’s thermal Properties
10:30 – 10:45   Coffee Break
10:45 – 12:00   TGA and DSCmeasuring principle and application
12:00 – 13:00   Lunch
13:00 – 14:30   DMA and TMA measuring principle and application
14:30 – 15:00   Introduction to TCA measuring principle and application
15:00 – 15:15   Coffee Break
15:15 – 17:00   How to applied thermal analysis results for Quality Assurance and research &                                        development

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 2,800 บาท/ท่าน
พิเศษ หากท่านชำระค่าอบรมภายในวันที่ 3 ก.ค. 60 ลดเหลือ 2,500 บาท/ท่าน
**โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11 ก.ค. 60**
**รับสมัครจำนวน 50 ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ

• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

• ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

การชำระค่าลงทะเบียน

• เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
• โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th )

• บัตรเครดิต โดยทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน (เลือกวิธีชำระเป็นบัตรเครดิต)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4677 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail: ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up