เอ็มเทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography) เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการรอบรมครั้งนี้ มีทีมงานจาก ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน หน่วยวิจัยโลหะ เอ็มเทค มาบรรยายให้ความรู้, หลักการในการวิเคราะห์ โดยผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายมาใช้ในภาคปฏิบัติ ซึ่งทีมงานผู้สอนได้นำกรณีศึกษาที่เกิดความเสียหายจริงมาใช้ในการฝึกครั้งนี้ด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ภายใต้คำแนะนำจากทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 0 2564 6500 ext. 4675, 4677

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักโลหะ (Fractography)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560
สถานที่ ห้องบรรยาย1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี คลิกดูแผนที่

หลักการและเหตุผล

    เมื่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมได้รับความเสียหายจากการกระทำของแรงทางกลจนนำไปสู่การแตกหัก การศึกษาผิวหน้าแตกหัก (Fractography) จึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากผิวหน้าแตกหักของชิ้นงานมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ความเสียหาย โดยบนผิวหน้าแตกหักมีรายละเอียดมากมายที่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของการเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ทิศทางการขยายตัวของรอยแตก ระยะเวลา แรงและทิศทางที่กระทำกับชิ้นงาน และจากข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมกันไว้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการแตกหักเสียหายจากการล้า (Fatigue Failure) เป็นรูปแบบการเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลและโครงสร้างต่างๆ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของการเสียหายจากการแรงทางกล ดังนั้นผิวหน้าแตกหักจากการล้าจึงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

    หลักสูตรการอบรมนี้ได้การออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์ของการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก ผ่านการบรรยายทางทฤษฎีโดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 15 ปี และมีภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์การแตกหัก
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่สำคัญของการแตกหักของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจสาเหตุที่นำไปสู่การแตกหักของวัสดุ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางในการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล
  5. สามารถพัฒนาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก
  6. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้

รูปแบบกิจกรรม

อบรมภาคทฤษฏีเชิงประยุกต์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวัสดุ เครื่องกล โลหการ ที่หรือสาขาที่ใกล้เคียง
  2. ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

1.ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์; Dr.–Ing. (Materials Engineering)

2. อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว; M. Eng (Metallurgical Engineering)

3. อ.สยาม แก้วคำไสย์; M. Eng (Metallurgical Engineering)

4. อ.ศิริววรณ อ่วมปาน;B. Eng (Metallurgical Engineering)

5. อ.วิษณุพงษ์ คนแรง; B. Eng (Materials Engineering and Production Technology)

กำหนดการ

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560

08:00 น. – 08:45 น.     ลงทะเบียน

08:45 น. – 09:00 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

                                    (ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์)

09:00 น. – 10:30 น.     โลหะวิทยาเชิงกลศาสตร์ (Mechanical Metallurgy Fundamentals)

                                   (ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์)

10:30 น. – 10:45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

10:45 น. – 12:00 น.     กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture Mechanics)

                                   (ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์)

12:00 น. – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 15:15 น.     การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography)

                                    – ขั้นตอนและเครื่องมือการวิเคราะห์ความเสียหาย

                                     – ลักษณะทางมหภาคและจุลภาคบนผิวหน้าแตกหัก

                                     – รูปแบบและกลไกการแตกหัก (Fracture mode and mechanism)

                                     (อ.สยาม แก้วคำไสย์)

15:15 น. – 15:30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

15:30 น. – 17:00 น.      ภาคปฏิบัติการศึกษาผิวหน้าในระดับมหภาค

                                    (อ.วิษณุพงษ์ คนแรง)

 

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560

08:45น. – 10:15น.        กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักในงานวิเคราะห์ความเสียหาย

                                    (อ.ศิริววรณ อ่วมปาน)

10:15 น. – 10:30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

10:30น. – 12:00 น.       ภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักด้วย SEM (Hands on SEM Workshop)

                                    (อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว)

12:00น. – 13:00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00น. – 14:45น.       ภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก

                                   (อ.วิษณุพงษ์ คนแรง,อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว,อ.ศิริววรณ อ่วมปาน)

14:45น. – 15:00น.      พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

15:00น. – 16:15 น.     นำเสนอการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก

16:15น. – 16:45 น.     สรุปผล

 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 4,800 บาท/ท่าน
สมาชิกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย 4,500 บาท/ท่าน
**โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11 ก.ค. 60**
**รับสมัครจำนวน 50 ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ

• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

การชำระค่าลงทะเบียน

• เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
• โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th )

• บัตรเครดิต โดยทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน (เลือกวิธีชำระเป็นบัตรเครดิต)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4677 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail: ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up