จัดโดย          

  

 

สนับสนุนโดย

     

เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา:
– การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  
– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.)

Download ไฟล์นำเสนอ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

13:00 – 15:00   การนำเสนอกิจกรรมวิจัยด้านยางพารา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

9:00 – 10:00 การนำเสนอกิจกรรมงานวิจัยด้านยางพารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

10:30 – 11:50 การนำเสนอกิจกรรมงานวิจัยด้านยางพารา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13:00 – 13:30 การนำเสนอ “หลักเกณฑ์การให้ทุนด้านเทคโนโลยียาง” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดย ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา  

13:30 – 14:00 การนำเสนอ “งานวิจัยในงานมาตรฐาน”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย คุณนรพงศ์ วรอาคม นักวิชาการมาตรฐาน กองกำหนดมาตรฐาน 

14:00 – 15:30 การนำเสนอกิจกรรมการวิจัยพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยียางพารา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย คุณสุมนา แจ่มเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดย ดร. อรสา อ่อนจันทร์  และ ดร. อรวรรณ ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการ หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  

ที่มาและวัตถุประสงค์ของงาน

เนื่องจากยางพาราหรือยางธรรมชาตินั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย การใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจึงควรได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้จักและความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ซึ่งสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ดังนั้น “การประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง” จึงมุ่งหวังเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ อีกทั้งระดมความคิดในเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากที่จะได้มารับฟังว่ามีการวิจัยด้านยางในองค์กรต่างๆ เป็นอย่างไรแล้ว ยังสามารถแบ่งปันกันได้อีกว่า ณ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ มีความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบใดอีกบ้าง เพื่อจะได้สามารถแลกเปลี่ยนและร่วมกันใช้งานเครื่องมือหรือความพร้อมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ในที่สุดหากเกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

!! การเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่าย !! 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก (คุณกอบกุล  อมรมงคล)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500
ต่อ 4676  โทรสาร 0 2564 6505E-mail: kobkula@mtec.or.th

Scroll Up