โดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภายในงาน SIMA ASEAN 2017 อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก และมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศ เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางดิบ อุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น เมื่อพูดถึง “ยาง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย จึงได้รับความสนใจอย่างมากในทุกมุมมอง อีกทั้งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังสนับสนุน คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ดังนั้นการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. จึงได้ร่วมจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความพร้อมในด้านบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง รวมถึงบุคคลทั่วไปจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางต่อไปในอนาคต 

 กำหนดการ

 

 

 13:00 – 13:30 น. 

 

 ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม Phoenix 3

 13:30 – 13:40 น.

 

 กล่าวเปิดงาน

 โดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล
        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

 13:40 – 14:00 น.

 

 SUPRA: Smart Utilization of Para Rubber for Agriculture

 โดย ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
         ผู้อำนวยการ หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

 14:00 – 14:30 น.

 

 การพัฒนากาวดักแมลงจากยางพารา

 โดย ดร. ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
        นักวิจัย หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

 14:30 – 14:45 น.

 

 แผ่นยางปูบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปูพื้นคอกปศุสัตว์

 โดย  ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม
         นักวิจัย หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

         ดร. ภุชงค์ ทับทอง ผู้ช่วยวิจัย หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ เอ็มเทค

 14:45 – 15:00 น.

 

 การปรับปรุงโครงสร้างดินชั้นบนและดินดานด้วยยางพารา

 โดย อาจารย์อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน   

        สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 15:00 – 15:20 น. 

 

 พัก

 15:20 – 16:20 น.

 

 ยางย่อยสลายทางชีวภาพ

 • การศึกษาวิจัยผลของสารตัวเติมและการเชื่อมโยงโมเลกุลของยางต่อพฤติกรรมการย่อยสลายทางชีวภาพ 
  โดย ดร. ภีรพรรณ ดิษฐเนตร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การเตรียมพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิแลคติดแอซิด ในรูปลาเทกส์และการวิเคราะห์สมบัติ 
  โดย นางสาวดวงฤทัย พิทักษ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การทดสอบการย่อยสลายยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
  โดย ดร.ชมณัฏฐ์ชา บุญมี
  นักวิจัย หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ เอ็มเทค
 • การศึกษาการย่อยสลายยางธรรมชาติของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีแบบไม่เพาะเลี้ยงเชื้อ 
  โดย ดร. ภรรทนพ กนกรัตนา
  นักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ไบโอเทค

 16:20 – 16:30 น.

 

 ถาม-ตอบ

ลงทะเบียน  ไม่มีค่าใช้จ่าย
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่อีเมล์ไปที่ kansarath@impact.co.th

 

ดูรายละเอียดของงาน SIMA ASEAN 2017 ได้ที่ https://www.sima-asean.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายพีระพงษ์ พิณวานิช ฝ่า
ยเผยแพร่เทคโนโลยี เอ็มเทค สวทช.โทร. 0-2-564-6500 ต่อ 4680

Scroll Up