เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการบรรยายหัวข้อ “Autonomous Revolution: How new technology in unmanned systems are changing the way we live” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้การสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Silk 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมี Assoc. Prof. Dr. Olaf Hallan Graven, University College of South-east Norway, Mr. Jie Jin, RobSense Technology Co.Ltd, Dr.Satoshi Muramatsu, Tokai University ศ.ดร. มนูกิจ พานิชกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และคุณกรณรงค์ ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 117 คน โดยเอ็มเทค สวทช. และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่า นักศึกษา และผู้ที่ได้เข้าฟังการบรรยายจะได้เห็นประโยชน์ แนวโน้ม และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีโดรน รวมถึงเทคโนโลยีไร้คนควบคุม ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

Autonomous Revolution:
How new technology in unmanned systems are changing the way we live
Trends and Safety Standards

November 17, 2017
08:30 – 17:00

Room Silk 1-2, BITEC Bangna
Bangkok, Thailand

Innovative technologies in autonomous cars and unmanned aerial vehicles are no longer science fiction, but reality that are changing the way we live in the near future. How soon will we see these technologies incorporated in our daily lives? What are the safety standards should be concerned when implementing these systems? Experts from are gathered to discuss current technology trends in various autonomous systems and how should we prepare for integrating with these technologies?

Conference Schedule

08:30 – 09:00   Registration

09:00 – 09:15   Welcome speech

09:15 – 10:15   How technology in unmanned systems are changing the way we live?
                         Associate Professor Dr. Olaf Hallan Graven, University College of South-east Norway


10:15 – 10:30   Break

10:30 – 11:30   “Technologies for Driverless Car”
                         Professor Dr. Manukid Parnichkun, Asian Institute of Technology (AIT)

11:30 – 12:30   Lunch Break

12:30 – 13:30   “Living with Robots”
                         Dr. Mahisorn Wongphati, HG Robotics Co. Ltd.

13:30 – 14:30   “Internet of Civil Unmanned Aerial Systems: Challenges and Opportunities”
                         Mr. Jie Jin, RobSense Technology Co.Ltd

14:30 – 14:45   Break

14:45 – 15:45   “Introduction of Intelligent robotics research in human co-existence environment”
                         Dr.Satoshi Muramatsu, Tokai University


15:45 – 16:45   VTOL Fixed-Wing
                          Mr. Kornnarong Tungfung, Top Engineering Corporation Co, Ltd

Scroll Up