เอ็มเทค สวทช. จัดการบรรยายหัวข้อ “ระบบ Ecosystem กับการสร้างนวัตกรรมใน Thailand  4.0” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้การสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Nile 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงาน Metalex 2017  โดยมี ดร.รัชนี กุลยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 61 คน โดยเอ็มเทค สวทช. และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่า ผู้เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้จะเข้าใจและตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิด Ecosystem ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 0 2564 6500 ext. 4675, 4677
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Nile1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.

      การผลักดันนวัตกรรมจากแนวคิดที่แปลกใหม่ไปจนถึงการผลิตเป็นสินค้าได้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ นักวิจัย ภาครัฐ บริษัทขนาดเล็ก (SmallBusinesses) กลุ่มสังคมนักประดิษฐ์ และภาคอุตสาหกรรม

      ในการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมนั้น มักเริ่มจากฝั่งของการศึกษาและวิจัยซึ่งจะได้รับการสนับสนุนด้านงบวิจัยจากภาครัฐในแง่ของการวิจัยพื้นฐาน ในอีกฝั่งของการสร้างนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรมก็มีการลงทุนอย่างมากเพื่อผลักดันให้นวัตกรรมสามารถผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ รอยต่อระหว่างกลางเป็นช่องที่ถูกเรียกว่า Valley of Death ซึ่งเป็นจุดที่นวัตกรรมจำนวนไม่น้อยต้องหายสาบสูญไป

      เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาต่อเพื่อแสดงถึงศักยภาพ ก่อนที่ภาคอุตสาหกรรมจะตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมนั้นในเชิงพาณิชย์ การก้าวข้าม Valley of Death จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้เองที่จะเป็น Ecosystem ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

กำหนดเวลา

08.30-09.00  ลงทะเบียน
09.00-09.10  กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด และแนะนำวิทยากร

09.10-10.25  การบรรยายโดยวิทยากร
10.25-10.35  พักรับประทานอาหารว่าง

10.35-12.00  การบรรยายโดยวิทยากร
12.00            จบการบรรยาย

วิทยากร

ดร.รัชนี กุลยานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี ด้านการกำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (รับเพียง 40 ท่าน)

      เอ็มเทค สวทช. จัดการบรรยายหัวข้อ “IoT Experience” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้การสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Nile 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงาน Metalex 2017  โดยมี คุณสัญญา คล่องในวัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิต โซละ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 76 คน โดยเอ็มเทค สวทช. และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่า ผู้เข้าฟังการบรรยาย เรียนรู้ และเห็นความก้าวหน้าของ IoT ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต และรวมถึงด้านอื่น ๆ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา  

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 0 2564 6500 ext. 4675, 4677

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Nile1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.

      ภายหลังจากที่ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมทางด้าน  IoT และในช่วงเวลา 2-3  ปีที่ผ่านมานี้  IoT ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต และรวมถึงด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา นอกจากการได้เรียนรู้ ความก้าวหน้าของ IoT แล้วนั้น ก้าวเล็กๆ ที่ก้าวต่อไป และมีความสำคัญอย่างยิ่งคือ การได้ลงมือทำงานกับเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง และการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็อาจสร้างงานที่มีประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้องค์กร หน่วยธุรกิจ หรืออุตสากรรมได้อย่างมากมาย
      สำหรับการเปิดประสบการณ์สัมผัส IoT ในครั้งนี้ เนื้อหาในการนำเสนอจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้
      ส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึง การนำเอา IoT ไปประยุกต์ใช้งานจริง ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไปเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ทันสมัย และเริ่มเข้าใกล้ยุค 4.0 มากขึ้น
      ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนออุปกรณ์ IoT  Hardware ที่ออกแบบ และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ แนวคิด การออกแบบ เพื่อเชื่อมต่อโลกของเครื่องจักรกล เข้าสู่โลกการประมวลผลยุคใหม่

กำหนดเวลา

12.30-13.00  ลงทะเบียน
13.00-13.10  กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด และแนะนำวิทยากร

13.10-14.30  การบรรยายโดยวิทยากร
14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30  การบรรยายโดยวิทยากร
16.30            จบการบรรยาย

วิทยากร

คุณสัญญา คล่องในวัย
IFST; IOT Tech Startup (Co-founder)

หมายเหตุ

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท

กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up