เทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น (Cold Spray Technology)

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

ข้อมูลการอบรม:
       ปัจจุบันการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็น (Cold Gas Dynamic Spraying) ได้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัดของวิธีการพ่นเคลือบดว้ยเปลวความร้อน (Thermal Spraying) แบบดั้งเดิม เนื่องจากมีข้อเด่นที่ปราศจากผลกระทบของความร้อนต่อสมบัติต่างๆ ของผิวเคลือบ ซึ่งสามารถช่วยยืดอายของผิวเคลือบให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม จึงเริ่มนิยมนำมาใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวโลหะคุณภาพสูง ดังเริ่มแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ การขนส่งทางทะเล และการผลิตเครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้แนวโนม้ของเทคโนโลยี CGDS ยังพบการประยุกต์ในการผลิตชิ้นส่วนสมัยใหม่ด้วยวิธีเติมชั้นโลหะ (Additive Manufacturing) อีกด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตหรือซ่อมบารุงพื้นผิวใหม้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ และเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไทยได้ โดยกระบวนการอบรมจะอยู่ในรูปแบบของการบรรยาย และแสดงวีดีทัศน์ประกอบการบรรยาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย:
– ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบำรุงรักษา
– วิศวกรฝ่ายผลิตและบำรุงรักษา
– ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีพื้นผิวและการผลิตสมัยใหม่

ตารางการอบรม:

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 วิธีการพ่นเคลือบด้วยก๊าซเย็นและข้อจำกัด
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 วัสดุเคลือบผิวและตัวอย่างการใช้งานอุตสาหกรรม
12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 การประเมินคุณลักษณะของผิวเคลือบ และการทดสอบสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ
14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.40 การทดสอบสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ (ต่อ)
15.40 – 16.00 ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การลงทะเบียน 
– ค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
– รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
– สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทยจะได้รับส่วนลดในการลงทะเบียน  >>>   สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก
– หากมีผู้ลงทะเบียนน้อย ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันจัดหลักสูตร ทั้งนี้ผู้จัดงานฯ จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม

หมายเหตุ

การชำระค่าลงทะเบียน
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 025646500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up