ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา (เต็มแล้ว)
(Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies)

 

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-18 กรกฎาคม 2561
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

– รู้สึกขาดความรู้พื้นฐานทางวัสดุ แต่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
– เคยเรียนวิชาทางวัสดุมาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์การนำไปประยุกต์ใช้
– มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานของตัวเอง แต่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขางานอื่นๆ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้ทางวัสดุพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานจากตัวอย่างงานทางวิศวกรรมจริง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ความรู้พื้นฐานเข้ากับการทำงานจริง

รายละเอียด
 

17 กรกฎาคม 2561
08:30-09:00 น.    ลงทะเบียน
09:00-10:30 น.    บทนำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Introduction to Materials Sci. and Eng.)
                           โครงสร้างผลึกของแข็ง (Structure of Crystalline Solids)

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.    คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials)
                            – การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)
                            – ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)
                            – กฎของฮุกและมอดูลัสของยัง (Hooke’s Law and Young’s Modulus)
                            – การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)

12:00-13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.    แผนภูมิเฟส (Phase Diagrams)
                           กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ (Strengthening Mechanisms in Materials)

14:30-14:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 น.   โลหะ (Metals)
                           การแตกร้าวและความเสียหาย (Fracture and Failure)
                           ความล้า (Fatigue)

18 กรกฎาคม 2561
09:00-10:30 น.    เซรามิก (Ceramics)
                           พอลิเมอร์ (Polymers)
                           วัสดุคอมโพสิท (Composites)

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.    เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (Techniques for Microstructural Characterization and Materials Properties Testing)
                            – Physical Property Analysis เช่น particle size distribution, density, surface area, pore size เป็นต้น
                            – Morphological Study เช่น OM, SEM, TEM, AFM เป็นต้น
                            – Chemical Composition Analysis เช่น EDS, XRF เป็นต้น
                            – Crystallograpic/Phase study เช่น EBSD, XRD เป็นต้น
                            – Thermal Analysis เช่น DSC, TGA เป็นต้น
13:00-14:30 น.    การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ (Corrosion and Degradation of Materials)

14:30-14:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 น.     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (Relationship between Microstructure and Properties of Materials)
                            การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวัสดุ (Use of Computer Software for Materials Design)
                            สรุปเนื้อหาการอบรมและตอบคำถาม (Course Wrap-Up and Q&A)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
นักวิจัย  (Senior Researcher) และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

ดร.ศรชล โยริยะ
นักวิจัย  (Senior Researcher) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก

ค่าลงทะเบียน
ราคา 6,000 บาท/ท่าน

**รับสมัครจำนวน 30ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

หรือเข้าไปที่  https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18025

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน
· เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
· โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรือ อีเมล boonrkk@mtec.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
(คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up