ทิศทางการลงทุนทางเพื่อเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทยมองไกลไป 10 ปี

(Tech/Trend Focus 256X)

จัดโดย
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

อบรมฟรี ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้
1. รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการและนักวิชาการในสายงานเท่านั้น
2. ขอจำกัดการเข้าอบรมไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน
3. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อน และทางผู้จัดจะทำการแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมหรือไม่ภายในวันที่ 21 เม.ย. 61 (โปรดนำอีเมลยืนยันมาแสดงในวันอบรมด้วย สามารถ print อีเมลยืนยันมาแสดง หรือ เปิดแสดงจากอีเมลใน Smart Phone ก็ได้)

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นซิกส์ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานเสวนา

หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการลงทุน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แม่ในทางทฤษฏี นักลงทุน ฝ่ายประเมินความเสี่ยง นักการเงิน วิศวกร ผู้ผลิต นักออกแบบ และนักวิจัยนั้นต่างมีที่มาแตกต่างกันและความเชี่ยวชาญ มุมมองที่ส่งผลให้การนำเสนอแนวทางทั้งในด้านส่งผลร่วมและเฉพาะส่วน เป้าหมายและวิธีการปฏิบัติมักเกิดขึ้นแตกต่างบ้าง การบูรณาการทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจและสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการลงทุนทางเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 การสร้างสรรค์นวัตกรเพื่อต่อยอดไปยัง tech startup และการผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

         ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ในความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาการ นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการลงทุนทางเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบัน ว่าในทิศทางการวิจัย พัฒนา วิศวกรรม และการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านั้น จากนี้ไปในประมาณ 1 ทศวรรษ ความชัดเจนของสิ่งที่ได้เริ่มไว้จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ และส่วนที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ยังพบข้อจำกัดที่ส่งผลให้การลงทุนยังไม่สามารถเปิดกว้างได้มากนัก หรือบางสิ่งที่เริ่มขึ้นไปทั้งที่ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้พบทั้งปัญหาและข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมการเสวนา ประกอบด้วย 4 ช่วง เพื่อการนำเสนอเนื้อหาการพูดคุยในเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจในเชิงการลงทุน 4 เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสังคมผู้สูงวัย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

กำหนดการ

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

8:30-9:00

ลงทะเบียน

9:00-9:15

พิธีเปิด

9:15-10.15

การบรรยายทิศทางการวิจัย พัฒนา และโอกาสในการลงทุนในเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

วิทยากร: ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล (MTEC)

10:15-10:30

รับประทานอาหารว่าง

10:30-12:00

การเสวนา: เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา:

– พว. ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ (RISC)

– ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ (MTEC)

– ผศ. ดร. รัชนี กุลยานนท์ (KMITL)

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์

12:10-13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

การเสวนา: ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

ผู้ร่วมเสวนา:

– รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (PIM)

– คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ (FTI)

– คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (TSG)

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์

14:30 – 14:45

รับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00

การเสวนา: การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ร่วมเสวนา:

– รศ. ดร. กุลยศ อุมวงศ์เสรี (CU)

– คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน (TMA) 

– คุณสมชาย โรจน์อัศวเสถียร (PPP)

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์

 วิทยากร

จากซ้ายไปขวา : ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล / รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษ์ / คุณสมชาย โรจน์อัศวเสถียร /คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน / คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 
พว. ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ / รศ. ดร. กุลยศ อุมวงศ์เสรี / ผศ. ดร. รัชนี กุลยานนท์
ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ / ธนาภรณ์ โกราษฎร์

ค่าลงทะเบียน
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
**รับสมัครจำนวน 100 ท่าน เท่านั้น**

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทรศัพท์  025646500ต่อ 4677
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up