การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง
(Workshop on Rubber Compounding Technology)

 

จัดโดย
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
  เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา
(การยางแห่งประเทศไทย (กยท.),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.),
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

วันที่ 24-26 เมษายน 2561
สถานที่อบรม: ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลิกดูแผนที่ (PDF file download)

หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ทราบกันดีว่ายางดิบมีขีดจำกัดในการใช้งานเนื่องจากมีสมบัติเชิงกลต่ำและมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เสถียร นอกจากนี้ สมบัติต่าง ๆ ของยางดิบยังแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ง่าย ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากยางจึงจำเป็นต้องมีการผสมยางกับสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งยางผสมที่ได้เรียกว่ายางคอมพาวด์ (rubber compound) พร้อมทั้งจำเป็นต้องทำการขึ้นรูปยางคอมพาวด์ในแม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและความดันซึ่งเรียกว่ากระบวนการคงรูปยางหรือกระบวนการวัลคาไนซ์เซชั่น (vulcanization) เพื่อเปลี่ยนยางจากยางคอมพาวด์ให้เป็นยางคงรูปซึ่งมีสมบัติที่เสถียรไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมากนักรวมถึงมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น

         การออกแบบปริมาณและขั้นตอนการผสมยางกับสารเคมีต่าง ๆ เรียกว่าการออกสูตรเคมียางเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อสมบัติหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการออกสูตรเคมียางนั้น นอกจากผู้ออกสูตรจะต้องเลือกชนิดของยางให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบ ตลอดจนลำดับขั้นตอนของการผสมเคมียางเป็นอย่างดีด้วย เพราะแม้ว่าผู้ออกสูตรจะเลือกใช้ชนิดของยางได้อย่างถูกต้อง แต่หากมีการเลือกใช้สารเคมีผิดชนิดหรือผิดกลุ่มหรืออาจเติมสารเคมีเหล่านั้นลงไปในปริมาณหรือในลำดับที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติที่ไม่ตรงตามความต้องการ โดยทั่วไป การออกสูตรเคมียางที่ดีนั้นนอกจากจะต้องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังจำเป็นต้องทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ด้วยเหตุนี้ ในการออกสูตรการผสมเคมียางผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องราคาของสารเคมีแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ในการผลิต ยิ่งไปกว่านั้น การออกสูตรเคมียางยังจำเป็นต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งสมบัติของยางคอมพาวด์ที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตแต่ละประเภทนั้นก็อาจแตกต่างกันตามไปด้วย

         นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาง สารเคมียาง และ การออกสูตรเคมียางที่ดีแล้วทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางยังส่งผลอย่างมากต่อความสมบูรณ์ทางกายภาพหรือลักษณะรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติการจึงควรได้รับการส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกสูตรเคมียางเพื่อให้สามารถผลิตยางคอมพาวด์ที่มีสมบัติต่าง ๆ ตรงตามความต้องการในการใช้งานได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์

          เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการออกสูตรเคมียางแก่บุคลากรหรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง บุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือสายการผลิต ที่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับยาง สารเคมียาง กระบวนการผลิต และ ทดสอบยาง

จำนวนผู้เข้าอบรม

          รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

ลักษณะการอบรม

          อบรมภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร

ภาคทฤษฎี

 • เทคโนโลยียาง: ชนิด สมบัติและการใช้งาน
 • การใช้งานยางรีไซเคิล
 • สารเคมียางและเทคโนโลยีการผสมยาง
 • เทคโนโลยีการทดสอบสมบัติของยางในภาคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง

ภาคปฏิบัติ

 • แบบฝึกหัดการออกสูตรเคมียางตามโจทย์ที่กำหนด (สำหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการสมบัติเด่นในด้าน ความกระเด้งกระดอน, ความต้านทานต่อแรงดึง, ความต้านทานต่อการชัดถู, การสะสมความร้อนต่ำ เป็นต้น)
 • การคำนวณและเตรียมสารเคมียางสำหรับการผสม
 • การผสมเคมียางหรือการเตรียมยางคอมพาวด์
 • การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางคอมพาวด์ ได้แก่ ความหนืดมูนนี่ และ ลักษณะการคงรูปของยาง
 • การขึ้นรูปและคงรูปยาง
 • การเตรียมชิ้นทดสอบและการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางคงรูป
 • สรุป-วิเคราะห์ผล ตามโจทย์ที่ได้รับ และ ถาม-ตอบ

 

 วิทยากร

 • ดร. วราภรณ์ ขจรไชยกูล                  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • คุณ นพดล ทองเลี่ยมนาค                การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • คุณ ราตรี สีสุข                              การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • คุณ สุมนา แจ่มเหมือน                     การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • คุณสุภาพร  เกิดศิริ                          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล                 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
 • ดร. ซิตีไซยีดะห์ สายวารี                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • ดร. พงษ์ธร แซ่อุย                            ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 • ดร. ภุชงค์ ทับทอง                            ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 • น.ส. กรรณิกา หัตถะปะนิตย์               ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

กำหนดการและหัวข้อบรรยาย


วันที่ 24 – 26 เมษายน 2561

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 24 เมษายน 2561

 
  

8:30-9:00

ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี

 

9:00-10:30

เทคโนโลยียาง: ชนิด สมบัติและการใช้งาน  (ดร.วราภรณ์ ขจรไชกูล – กยท.)

10:30-10:45

รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:15

สารเคมียาง (ดร. ภุชงค์ ทับทอง – MTEC)

12:15-13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00

14:00 – 15:00

เทคโนโลยีการผสมยาง (ดร. ภุชงค์ ทับทอง – MTEC)

การใช้ประโยชน์จากยางรีไซเคิล (ดร.ซิตีไซยีดะห์ สายวารี – มอ.ปัตตานี)

15:00 – 15:15

15:15 – 16:15

รับประทานอาหารว่าง

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

วันที่ 25 เมษายน 2561

 

8:30-9:00

ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี(ต่อ)

 

9:00-10:30

เทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง (น.ส.กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ – MTEC)

10:30-10:45

รับประทานอาหารว่าง

ภาคปฏิบัติ

 

10:45-12:15

แบบฝึกหัดการออกสูตรเคมียาง (ทีมวิทยากรจาก MTEC)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงสมบัติของยางตามโจทย์ที่กำหนด)

12:15-13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

การคำนวณและเตรียมสารเคมียางสำหรับการผสม (ทีมวิทยากรจาก MTEC)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

14:30-14:45

รับประทานอาหารว่าง

14:45-16:45

การผสมเคมียางหรือการเตรียมยางคอมพาวด์ (ทีมวิทยากรจาก MTEC และ กยท.)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

วันที่ 26 เมษายน 2561

 

8:30-9:00

ลงทะเบียน

ภาคปฏิบัติ(ต่อ)

 

9:00-10:30

การขึ้นรูปและคงรูปยาง (ทีมวิทยากรจาก MTEC และ กยท.)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

10:30-10:45

รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:15

สาธิตการทำงานของเครื่องทดสอบ (Mooney, MDR, Hardness, Tensile, Abrasion, Resilience, Heat build-up) (ทีมวิทยากรจาก MTEC และ กยท.)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

12:15-13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00

การเตรียมชิ้นทดสอบและการทดสอบสมบัติของยางคงรูป (ทีมวิทยากรจาก MTEC และ กยท.)

(แบ่งเป็นกลุ่มย่อย)

15:00-15:15

รับประทานอาหารว่าง

15:15-16:45

สรุป-วิเคราะห์ผล ตามโจทย์ที่ได้รับ และ ถาม-ตอบ (ทีมวิทยากรจาก MTEC)

ค่าลงทะเบียน

ราคา 5,000  บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**รับสมัครจำนวน 20ท่าน เท่านั้น**
**โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เท่านั้น**

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

 **เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน

· โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ก่อนวันที่ 19 เม.ย. 61 เท่านั้น (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล ponlathw@mtec.or.th หรือ โทรสาร 0 2564 6369)

· ชำระโดยบัตรเครดิต ทางหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนนี้ โดยใช้ตัวเลือกการชำระทางบัตรเครดิต ระบบจะนำท่านสู่หน้าเว็บการชำระเงินของทางธนาคาร เมื่อชำระสำเร็จ กรุณาสั่งพิมพ์หลักฐานการชำระเก็บไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่เอ็มเทคจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อยืนยันและประสานงานออกใบเสร็จให้ท่าน

· เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 โดยนำส่งเช็คให้เอ็มเทคก่อนวันที่ 19 เม.ย. 61 เท่านั้น

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
(คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทรศัพท์  025646500ต่อ 4677
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up