หลักสูตรอบรม

การเตรียมไฟล์รูปร่างของชิ้นส่วนเพื่อการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

 

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

สถานที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

หลักการและเหตุผล

ในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ทางวิศวกรรมที่มีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อน ปัจจุบันนิยมเก็บไฟล์ออกแบบชิ้นงานเหล่านี้ด้วยไฟล์ CAD (Computer-Aided Design) ซึ่งการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่ออุณหภูมิ เป็นต้น ต้องนำไฟล์ CAD มาเข้าซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ และฝึกทักษะในกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไฟล์รูปร่างของชิ้นส่วนมาวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Analysis: FEA) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมบัติของชิ้นงานด้วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

2.เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

– บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี CAD และ FEA

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์ CAD

– พื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ CAD

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

– พื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ CAD (ต่อ)

– พื้นฐานการเตรียมไฟล์ CAD เพื่อวิเคราะห์ FEA

– กรณีศึกษาการเตรียมไฟล์ CAD เพื่อวิเคราะห์ FEA

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

– การวิเคราะห์ FEA สำหรับปัญหาโครงสร้าง

– การวิเคราะห์ FEA สำหรับปัญหาทางความร้อน

– การวิเคราะห์ FEA สำหรับปัญหาโครงสร้างเนื่องมาจากความร้อน

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>  

*ผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองต้องมีเวลาเข้าการอบรม 100 เปอร์เซ็นต์**

ค่าลงทะเบียน
ราคา 21,000 บาท/ท่าน (รวม VAT7%)

การชำระค่าลงทะเบียน
– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์  เลขที่บัญชี 080-0-000846

  • กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล boonrkk@mtec.or.th

หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทรศัพท์  025646500 ต่อ 4675, 4677 โทรสาร    0 2564 6505
E-mail : <boonrkk@mtec.or.th>

Scroll Up