หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ศาสตร์การไหล (Rheology) ในอุตสาหกรรมอาหารและพอลิเมอร์
(Rheological Analysis in Food and Polymer Industries)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

วันที่ 22 พ.ค. 2561
ณ ห้องประชุม 120 อาคารเอ็มเทค
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

หลักการและเหตุผล
การบรรยายพื้นฐานของศาสตร์การไหล (Rheology) เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ และการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ตลอดจนการนำผลการวิเคราะห์ในเชิงของศาสตร์การไหลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมพลาสติก
การบรรยายจะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของศาสตร์การไหลและเทคนิคการทดสอบต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงเทคนิคในด้านศาสตร์การไหล (Rheology) แก่บุคลการในสายงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการผลิตของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและพอลิเมอร์

ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน จาก
1. ภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการวิเคราะห์สมบัติเชิงรีโอโลยีของอาหารและพอลิเมอร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย
3. นักศึกษา

กำหนดการ
08.30 – 09.00      ลงทะเบียน
09:00 – 10:30      Introduction to Rheology
10:30 – 10:45      พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00      Rheology of Food Hydrocolloids and Gels
– Viscoelastic and Mechanical properties of Solid and Semisolid Foods
– Stability of Food Product
– New techniques and trends
12:00 – 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14:45     Polymer Structure and Rheology (solution and melts)
– Melt Rheology: Shear-dependence Properties (processing-related rheological properties), Melt Strength and Extensional Viscosity
– Rheological Analysis: new techniques and trends
14:45 – 15:00    พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30    Latest Trend and Publication for Food & Cosmetic Industries

วิทยากร


Dr. Shona Murphy
Product Technical Specialist – Rheometry
Malvern Panalytical Ltd.
United Kingdom

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>

พนักงาน สวทช. ไม่มีค่าใช้จ่าย
บุคคลภายนอก 500 บาท/ท่าน
**รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน**

หมายเหตุ
• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%
• ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up