เอ็มเทคจัดอบรมในหัวข้อ การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Hardening of Automotive and Machine Parts) ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61 ณ ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยากรรับเชิญ รศ. สมนึก วัฒนศรียกุล นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีทางความร้อนสำหรับเหล็กกล้า มาบรรยายและให้คำปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของการอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนผลิตของหน่วยงาน หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อเพื่อนำหลักสูตรนี้ไปจัดที่หน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อ งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอ็มเทค โทร 0 2564 6500 ต่อ 4677, 4675

หลักสูตรอบรม
การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล
(Hardening of Automotive and Machine Parts)

 จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

 วันที่  31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ห้อง M120  อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

หลักการและเหตุผล
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสาขาหนึ่งของประเทศ แม้ว่าปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก แต่ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักด้านการผลิตของประเทศ การชุบแข็งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกล โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงหรือต้องรับการเสียดสีสูง กระบวนการชุบแข็งจึงนับว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นส่วนโดยตรง  ดังนั้นการเข้าใจถึงหลักการ และขั้นตอนการดำเนินการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการชุบแข็งวิธีต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มเหล็กกล้า และการตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป ทั้งระดับช่างเทคนิค วิศวกร ด้านการผลิต วางแผนการผลิต รวมถึงด้านการประกันคุณภาพ บุคคลากรด้านการศึกษาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
กำหนดการและหัวข้อที่บรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
9.00 -12.00       –  โลหะวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Metallurgy )
–  แผ่นภาพสมดุลย์เหล็กคาร์บอน (Iron – Carbon Equilibrium Diagram)
–  อิทธิพลของคาร์บอนและสารเจือในเหล็กกล้า (Influence of Carbon and Alloys in Steels)
–  การแบ่งเกรดเหล็กกล้า (Steel Classification)
13.00 – 17.00   – การชุบแข็งเหล็กกล้า (Hardening of Steels)
1. ชุบแข็งทั้งชิ้น (Full Hardening)
2. ชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริ่ง (Martempering)
3. ชุบแข็งแบบออสเทมเปอริ่ง (Austempering)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
9.00 – 12.00     – การชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
1. การชุบผิวแข็งอินดักชั่น (Induction Hardening)
2. การชุบผิวแข็งแบบคาร์บุไรซิ่ง (Carburizing)
3. การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ่ง (Carbonitriding)
13.00 – 17.30   – เตาชุบแข็งรูปแบบต่าง ๆ (Type of Furnaces)
– การตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง (Quality Test  of  Hardened Work Piece)
1. การวัดความแข็ง (Hardness Test)  HB, HV, HRC, HRA, Micro Vickers
2. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Micro Structure Examination)
3. การตรวจหารอยร้าว (Inspection for Surface Crack)
– Q&A

วิทยากร


รศ.สมนึก  วัฒนศรียกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่าลงทะเบียน  

บุคคลทั่วไป  5,000 บาท/ท่าน รับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ >>>

หรือลิงค์เว็บไซต์  https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18024

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าว
เพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 61 เท่านั้น)
โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 080-0-00084-6 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล boonrkk@mtec.or.th)

หมายเหตุ
1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่สำรองที่นั่งมา ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมก่อนเท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
2. กรณีการยกเลิกสำรองที่นั่ง เมื่อท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้ารับการอบรม มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
3. กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม  (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up