Most Logo
Aw Mtec
NSTDA

จัดโดย

ศูนย์เทโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมการบรรยาย ภายในงาน Metalex 2018 หัวข้อเรื่อง

System Integrator, Beyond Integrating System

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9:00-16:30 น.

สถานที่ ห้อง MR219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล
          ในยุคที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยเองก็มีการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีมาโดยตลอด สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตของประเทศไทยและที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 คือกลไกการทำงานที่ลดการพึ่งพาแรงงานลงให้มากที่สุด นักพัฒนาและการวางแผนการผลิตที่เรียกว่า System Integrator หรือ SI เกิดขึ้นเพิ่มจำนวนในแต่ละปี เนื่องจากความต้องการที่ชัดเจนในเชิงการบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งจากกลไกการทำงานทุ่นแรงต่าง ๆ หรือ Hardware ผนวกเข้ากับการสร้างคำสั่งการทำงานที่ซับซ้อนและแม่นยำหรือ Code เพื่อการทำงานที่ปรากฏเป็นกลไกควบคุมการขับเคลื่อนและหยิบจับชิ้นงาน วัตถุ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกในกลุ่มดังกล่าวว่า Material handling การมีแขนหุ่นยนต์หนีบจับจำพวก Robot gripper เคลื่อนตัวไปบนรางแบบ Gantry เหล่านี้คือตัวอย่างผลงานที่มีให้เห็นมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังมีรูปแบบที่หลากหลายมาขึ้น และเป็นไปในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การทำงานแบบผสมผสานของกลไกทุ่นแรงมนุษย์ แม่นยำกว่ามนุษย์ และทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นความหลากหลายของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มาจากผู้ผลิตหลากหลาย การสื่อสารข้อมูล การควบคุม การวางแผนออกแบบชุดคำสั่ง รายงาน และมาตรฐานที่แตกต่างกัน ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความท้าทายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องพึ่งพากลุ่มผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเหล่านี้คือรูปแบบการทำงานของ นักพัฒนาและการวางแผนการผลิต SI ที่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันที่หากต้องการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคการผลิตในระดับ SME แล้ว การได้มีโอกาสเข้าใจในรูปแบบและขีดความสามารถของ SI นั้นจะเกิดประโยชน์อย่างมาก พร้อมทั้งทิศทางการทำงานของ SI ที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคของการผลิตแบบ 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 โดยมีหัวข้อสำหรับการบรรยายดังต่อไปนี้
  หัวข้อบรรยาย
  •   Smart Factory & IOT
  •   System Integrators (Industrial IOT)
  •   Industrial IOT
  •   UX / UI Design for Industrial
  วิทยากร
คุณสัญญา คล่องในวัย
CEO of Infinity Sora Technology Co.,Ltd.
 
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 15 พฤศจิกายน 2561
 
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่  

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S18051

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up