จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ห้อง M120 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

หลักการและแหตุผล
      ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ทั้งจากตัวเลขปริมาณความต้องการใช้งาน และจำนวนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

      ในยุคเทคโนโลยี Thailand 4.0 จากจำนวนภาคอุตสาหกรรมพลาสติกจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันในอัตราที่สูง ซึ่งการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้

      การนำเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนา เข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งการเลือกวัสดุที่เหมาะสม การออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่าง การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูป และการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แบบยั่งยืน

      เวลา                กำหนดการ
8.30 – 9.00 น.       ลงทะเบียน
9.00 – 10.20 น.     หัวข้อ เทคโนโลยีพลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก พื้นฐานความสำเร็จสู่อุตสาหกรรม
                             พลาสติก 4.0
                             ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล นักวิจัยหน่วยวิจัยโพลิเมอร์

10.20 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 10.50 น.    หัวข้อ สวทช. กับการสนับสนุน ผลักดัน SMEs ไทย “ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่
                              กระบวนการผลิต”
                              โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology
                              Assistance Program : ITAP)

10.50 – 12.00 น.    เยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ทดสอบเฉพาะทางเทคโนโลยี
                              พลาสติก

                                     o ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล (Mechanical Property)
                                     o ห้องปฏิบัติการเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (Thermal Property)
                                     o ห้องปฏิบัติการการประยุกต์ศาสตร์การไหล (Rheology) ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
                                     o เยี่ยมชม Polymer Processing Pilot Plant

12.00 – 14.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมบูธ และพูดคุย ปรึกษาโจทย์วิจัย

** ภายในงานมีจัดแสดงบูท ผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีพลาสติกของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และบริการสนับสนุนอุตสาหกรรมของ สวทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีมวิจัย ให้คำปรึกษา โจทย์วิจัยและพัฒนา

การลงทะเบียน (รับเพียง 40 ท่านและไม่มีค่าใช้จ่าย!)

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ >>>

หรือลิงค์เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/SErinzW63zjIoAZS2

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเพียงบริษัทละ 2 ท่าน
หากท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งชื่อผู้เข้าแทน หรือแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up