Most Logo
Aw Mtec
NSTDA

จัดโดย

ศูนย์เทโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมการบรรยาย ภายในงาน Intermach 2019 หัวข้อเรื่อง

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย 

Digital 4.0

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เวลา 9:00-16:00 น.

สถานที่ ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล
          ภายหลังจากที่กระบวนการจำลองแบบทางกลในงานวิศวกรรมได้ปรากฏสู่อุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการออกแบบทางกลในงานแขนงต่าง ๆ เมื่อราว 30 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบัน การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อเรียกว่าการทำ simulation กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานขึ้นเมื่อ เริ่มต้นกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลงานทางวิศวกรรม ซึ่งนอกจากการออกแบบด้วย CAD/CAM/CAE แล้วนั้น การสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการออกแบบในแต่ละงานที่แตกต่างกัน ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดไปยังผลงานอื่น ๆ ที่ช่วยให้เพิ่มพูนคุณค่าของผลงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลงาน นักออกแบบ วิศวกร และรวมถึงผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่การร่วมพัฒนาผลงานในเชิง multidisciplinary ได้อย่างยั่งยืน
         ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ดำเนินกิจกรรมด้านการเสาะหาโจทย์ด้านความต้องการผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และดำเนินการออกแบบและพัฒนาสร้างขึ้นเป็นต้นแบบพร้อมใช้งาน สามารถขยายผลได้ในเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมากในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งในกลุ่มผลงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร อาหาร และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศ เป็นหลัก ซึ่งผลงานที่ผ่านมามีความหลากหลาย ทั้งในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผู้นำไปใช้ประโยชน์ และในกลเชิงแง่มุมทางเทคนิคที่สามารถนำเสนอให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่
        เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จากผู้พัฒนาผลงานไปยังนักวิจัย วิศวกร โยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตรจึงจัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ digital 4.0 ด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์ หรือ computer simulation แนะนำให้รู้จักเครื่องมือที่เกี่ยวข้องและมีการใช้งานในปัจจุบันสำหรับสายงานด้านการจำลองและการสร้างแบบจำลองดังกล่าว พร้อมทั้งการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จำนวนหนึ่ง ในเชิงการจำลองแบบที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการออกแบบ การประเมินแบบ การพัฒนาผลงาน จนถึงการประเมินและติดตามวัดผลจากการใช้งานผลงานเหล่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
  กลุ่มเป้าหมาย
  •   ผู้ประกอบการ
  •   นักวิจัย
  •   วิศวกร
  หัวข้อบรรยาย
  • ภาพรวมการประยุกต์ใช้ CAD/CAE/CAM เพื่องานนวัตกรรม
  • ประวัติความเป็นมาของ CAD/CAE/CAM
  • ชั้นตอนการประยุกต์ใช้ CAD/CAE/CAM
  • การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ CAD/CAE/CAM
  • การต่อยอดหรือการสร้างนวัตกรรม
  วิทยากร
คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
วิศวกรอาวุโส, ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม
กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 2 พฤษภาคม 2562
 
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่  

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19013

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up