Aw Mtec
NSTDA

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จัดกิจกรรมการบรรยาย ภายในงาน หัวข้อเรื่อง

โลหะวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม

(Metallurgy of Ferrous Metal for Manufacturing)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 9:00-16:30 น.

สถานที่ ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล
        การใช้งานโลหะโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กที่ผ่านมาตั้งแต่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ผ่านมาสู่ช่วงเวลาของการเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย และในภาวะที่ต้องปรับตัว พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการลดต้นทุนในปัจจุบัน อุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาการอย่างมาก ด้วยความเข้าใจในเรื่องโลหะวิทยาที่มีมากขึ้นกว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยการเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ งานด้านไฟฟ้า งานด้านเครื่องจักรกล ล้วนมีความแตกต่างในความต้องการ และสิ่งที่มีให้เลือกใช้ซึ่งเป็นทั้งข้อจำกัดและโอกาสในการเสาะหาการใช้งานรูปแบบที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ อันส่งผลถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านโลหะในกลุ่มเหล็กในปัจจุบันและอนาคต การบรรยายนี้จึงเป็นการนำเสนอแง่มุมในภาพรวมของโลหะวิทยากลุ่มเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานและผู้มีต้องการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ในเชิงลึกต่อเหล็กและเหล็กกล้า ได้พิจารณากลุ่มข้อมูลที่จะเข้าถึงในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อการผลิต จึงจัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อโลหะวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือ Metallurgy of Ferrous Metal for Manufacturing ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีการจัดบรรยายขึ้นอย่างสม่ำเสมอและได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมผู้เข้าร่วมทุกครั้ง เนื่องด้วยประโยชน์ของเนื้อหาในเชิงวิชาการ เทคโนโลยี และการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เหมาะสำหรับวิศวกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องปรับปรุงฐานความรู้ในเรื่องโลหะวิทยา เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและนำไปต่อยอดในกิจกรรมในความรับผิดชอบได้จริงต่อไป
  กลุ่มเป้าหมาย
 •   ผู้ประกอบการ
 •   นักวิจัย
 •   วิศวกร
  หัวข้อบรรยาย
 • การจำแนกชนิดโลหะกลุ่มเหล็ก
 • โลหะวิทยาของเหล็กและเหล็กกล้า
 • การบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ
 • การวิจัยและพัฒนาด้านเหล็กและเหล็กกล้า
  วิทยากร

ผศ.ดร. ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ความเชี่ยวชาญ

Surface treatment, Fatigue, Residual stress, Shot peening

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2538
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
 • Doktor der Ingenieurwissenschaften, Dr.-Ing. (Summa cum laude), Institut fuer Werkstofftechnik, Universitaet Kassel, Germany, 2549
 • PostDoc, Institut fuer Werkstofftechnik, Universitaet Kassel, Germany, 2550
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 14 มิถุนายน 2562
 
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19024

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up