Fracture_combine2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักโลหะ
(Workshop on Fractography of Metals)

หลักการและเหตุผล

          เมื่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมได้รับความเสียหายจากการกระทำของแรงทางกลจนนำไปสู่การแตกหัก การศึกษาผิวหน้าแตกหัก (Fractography) จึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากผิวหน้าแตกหักของชิ้นงานมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ความเสียหาย โดยบนผิวหน้าแตกหักมีรายละเอียดมากมายที่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของการเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ทิศทางการขยายตัวของรอยแตก ระยะเวลา แรงและทิศทางที่กระทำกับชิ้นงาน และจากข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมกันไว้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการแตกหักเสียหายจากการล้า (Fatigue Failure) เป็นรูปแบบการเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลและโครงสร้างต่างๆ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของการเสียหายจากการแรงทางกล ดังนั้นผิวหน้าแตกหักจากการล้าจึงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

 หลักสูตรการอบรมนี้ได้การออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์ของการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก ผ่านการบรรยายทางทฤษฎีและกรณีตัวอย่างจากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 15 ปี และมีภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียหายของโลหะที่มีการแตกหักเกิดขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่สำคัญของการแตกหักของโลหะ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผิวหน้าแตกหักกับสาเหตุการแตกหักของโลหะ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางในการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล
  5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถแยกแยะรูปแบบผิวหน้าแตกหักจากลักษณะที่ปรากฏบนผิวหน้าแตกหัก
  6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้

รูปแบบกิจกรรม

อบรมภาคทฤษฏีเชิงประยุกต์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

– ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวัสดุ เครื่องกล โลหการ ที่หรือสาขาที่ใกล้เคียง

– ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

 

อ. สยาม แก้วคำไสย์

วิศวกรอาวุโส, 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน, 

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต, เอ็มเทค

M. Eng (Metallurgical Engineering)

 

อ. โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว

วิศวกรอาวุโส, 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน, 

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต, เอ็มเทค

M. Eng (Metallurgical Engineering)

 

อ. นิรุช บุญชู

วิศวกรอาวุโส, 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน, 

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต, เอ็มเทค

M. Eng (Metallurgical Engineering)

 

อ. ศิริวรรณ อ่วมปาน

วิศวกรอาวุโส, 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน, 

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต, เอ็มเทค

B. Eng (Metallurgical Engineering)

 

อ. วิษณุพงษ์ คนแรง

วิศวกรอาวุโส, 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน, 

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต, เอ็มเทค

B. Eng (Metallurgical Engineering)

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

 
 
 

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

วิทยากร                          อ.สยาม แก้วคำไสย์

08:00 น. – 08:30 น.         ลงทะเบียน

08:30 น. – 08:45 น.         พิธีเปิดการสัมมนา (แจ้งกำหนดการ แนะนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา)

08:45 น. – 09:00 น.         การเสียหายของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม

09:00 น. – 10:30 น.         การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography)

                                        – การแตกหักและการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก

                                        – ประวัติความเป็นมา

                                        – การดูแลรักษาผิวหน้าแตกหัก

                                        – การตัดผิวหน้าแตกหัก

                                        – การถ่ายภาพผิวหน้าแตกหักแบบมหภาค

                                        – การทำความสะอาดผิวหน้าแตกหัก

                                        – การถ่ายภาพผิวหน้าแตกหักแบบจุลภาค

10:30 น. – 10:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

10:45 น. – 12:00 น.         การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก (Fractography)

                                        – รูปแบบการแตกหักและลักษณะทางมหภาคของผิวหน้าแตกหัก (Ductile & Brittle)

                                        – กลไกการแตกหักและลักษณะทางจุลภาคของผิวหน้าแตกหัก

                                        – การระบุจุดเริ่มต้นรอยแตก ด้วย Chevron mark, Radial mark, River mark, 

                                          และ beach mark

12:00 น. – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.         ภาคปฏิบัติการศึกษาผิวหน้าแตกหัก

                                        – การศึกษาผิวหน้าแตกหักระดับมหภาค

                                        – การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักระดับจุลภาคด้วย SEM (Hands on SEM Workshop)

                                          (อ.โฆษิต, อ.วิษณุพงษ์, อ.ศิริววรณ, อ.สยาม และ อ.นิรุช)

14:30 น. – 14:45 น.         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14:45 น. – 16:30 น.         ภาคปฏิบัติการศึกษาผิวหน้าแตกหัก (ต่อ)

                                        – การศึกษาผิวหน้าแตกหักระดับมหภาค

                                        – การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักระดับจุลภาคด้วย SEM (Hands on SEM Workshop)

                                        (อ.โฆษิต, อ.วิษณุพงษ์, อ.ศิริววรณ, อ.สยาม และ อ.นิรุช)

16:30 น. – 17:00 น.         สรุปภาคปฏิบัติการศึกษาผิวหน้าแตกหัก

                                        (อ.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว และ อ.วิษณุพงษ์ คนแรง)

  

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562

09:00 น. – 10:15 น.         การแตกหักจากการล้า (Fatigue Fracture)

                                        (อ.สยาม แก้วคำไสย์)

10:15 น. – 10:30 น.         พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกัน

10:30 น. – 12:00 น.         กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักในงานวิเคราะห์ความเสียหาย

                                        (อ. ศิริวรรณ อ่วมปาน)

12:00 น. – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 15:00 น.         ภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก

                                        (อ.วิษณุพงษ์, อ.โฆษิต, อ.ศิริววรณ, อ.สยาม และ อ.นิรุช)

15:00 น. – 15:15 น.         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15 น. – 16:45 น.         นำเสนอการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก

16:45 น. – 17:00 น.         สรุปผลและมอบใบประกาศนียบัตร


ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป
ราคา 6,000 บาท/ท่าน

สมาชิกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย
ราคา 5,500 บาท/ท่าน

โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ
• อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถเลือกชำระได้ 3 ช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุด ดังนี้

• เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

• โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางอีเมล ponlathw@mtec.or.th )

• บัตรเครดิต โดยทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน (เลือกวิธีชำระเป็นบัตรเครดิต)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร / คุณบุญรักษ์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail: ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up