หลักสูตร ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา
(Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

4-5 กันยายน 2562
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
– รู้สึกขาดความรู้พื้นฐานทางวัสดุ แต่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
– เคยเรียนวิชาทางวัสดุมาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์การนำไปประยุกต์ใช้
– มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานของตัวเอง แต่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขางานอื่นๆ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้ทางวัสดุพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานจากตัวอย่างงานทางวิศวกรรมจริง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ความรู้พื้นฐานเข้ากับการทำงานจริง

รายละเอียด

วันที่ 4 กันยายน 2562
  8:30-9:00 น.    ลงทะเบียน
09:00-10:30 น.   บทนำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Introduction to Materials Sci. and Eng.)
                           โครงสร้างผลึกของแข็ง (Structure of Crystalline Solids)

10:30-10:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.  คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials)
                            – การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)
                            – ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)
                            – กฎของฮุกและมอดูลัสของยัง (Hooke’s Law and Young’s Modulus)
                            – การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)

12:00-13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.  แผนภูมิเฟส (Phase Diagrams)
                         กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ (Strengthening Mechanisms in Materials)

14:30-14:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 น.  โลหะ (Metals)
                         การแตกร้าวและความเสียหาย (Fracture and Failure)
                         ความล้า (Fatigue)

วันที่ 5 กันยายน 2562
  9:00-10:30 น.  เซรามิก (Ceramics)
                         พอลิเมอร์ (Polymers)

10:30-10:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.  วัสดุคอมโพสิท (Composites)
                         ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (Relationship between Microstructure and Properties of Materials)
                         การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ (Corrosion and Degradation of Materials)

12:00-13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.  เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (Techniques for Microstructural Characterization and Materials Properties Testing)
                            – Physical Property Analysis เช่น particle size distribution, density, surface area, pore size เป็นต้น
                            – Morphological Study เช่น OM, SEM, TEM, AFM เป็นต้น
                            – Chemical Composition Analysis เช่น EDS, XRF เป็นต้น
                            – Crystallograpic/Phase study เช่น EBSD, XRD เป็นต้น
                            – Thermal Analysis เช่น DSC, TGA เป็นต้น
                          กรณีศึกษาและงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

14:30-14:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 น.  การใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณในงานทางวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ
                         สรุปเนื้อหาการอบรมและตอบคำถาม (Course Wrap-Up and Q&A)

วิทยากร


ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
นักวิจัย (Senior Researcher) และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

ค่าลงทะเบียน
ราคา 6,000 บาท/ท่าน

* หากชำระเงินภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รับส่วนลด 500 บาททันที

**รับสมัครจำนวน 30ท่าน เท่านั้น**

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์ >>>    

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

การชำระค่าลงทะเบียน
· เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
· โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรือ อีเมล boonrkk@mtec.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up