Aw Mtec
NSTDA

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จัดการแถลงผลงาน และการเสวนา

การแถลงผลงานความสำเร็จ 

การพัฒนา COBOT 

และการเสวนาหัวข้อ Tech 4 Gens

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลา 9:00-12:00 น.

สถานที่ ห้องกมลทิพย์3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้ผ่านยุคสมัยล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการในการเอาชนะข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วยภูมิปัญญาของนักวิจัยและพัฒนาในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ ส่งต่อผลงาน การออกแบบ ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้นำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงลึกที่มากขึ้น ความซับซ้อนและกลไกที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้งานด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งในที่สุดก็สะท้อนกลับมายังเทคโนโลยีที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของคนแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกัน คนรุ่นหลังย่อมมีโอกาสได้หยิบจับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่า และได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีที่รดหน้ากว่าคนรุ่นก่อน เทคโนโลยีหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติคือตัวอย่างที่ชัดเจนในเชิงจินตนาการจากภาพยนตร์ของคนรุ่นก่อน สู่การพัฒนารูปแบบที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กลไกเสริมแรงอำนวยความสะดวกให้กับร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยประคองการเดินของผู้สูงอายุ และเพื่อช่วยในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากอย่าง exoskeleton หรือแขนเทียมที่ทำงานด้วยกลไกควบคุมจากระบบประสาทของผู้พิการ ต่างก็มีจุดเริ่มต้นจากกลไก bionic หรือ humanoid robot คนรุ่นก่อนสร้างภาพไว้ และ COBOT หรือ collaborative robot ก็เช่นกัน กลไกหุ่นยนต์ที่มีระบบการทำงานที่ฉลาดพอสำหรับหน่วงและหยุดได้ทันทีที่เกิดแรงสัมผัสจากบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างความปลอดภัยให้กับการทำงานในพื้นที่ร่วมกับมนุษย์ จัดเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถทำไปต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรม การดูแลผู้ป่วย ผู้ชรา หรือเพื่อสันทนาการ

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งขาติ โดยโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา COBOT ขึ้นด้วยความสามารถของนักวิจัยในสายงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ โอกาสนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและแถลงข่าวความสำเร็จ ศูนย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน และการเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้สนใจในสายงานด้านวิศวกรรม ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ด้วยกิจกรรม การแถลงผลงานความสำเร็จ collaborative robot และการเสวนาหัวข้อ Tech 4 Gens โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

  กำหนดการ

8:30-9:00       ลงทะเบียน

9:00-9:15       ประธานกล่าวเปิดงาน

9:15-9:45      การแถลงผลงานความสำเร็จ การพัฒนา COBOT โดย

                       – นางวนิดา บุญนาคค้า

                       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                       – ดร. จอมขวัญ มั่นแน่

                       นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC

                       –  นายธนาภรณ์ โกราษฎร์

                       หัวหน้าทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC

9:45-10:00    พักรับประทานอาหารว่าง

10:00-12:30    การเสวนา หัวข้อ Tech 4 Gens โดย

                       –  นายเขมรัฐ โชคมั่งมี

                       หัวหน้าศูนย์ Digital Innovation Technology Center 

                       บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด PTT Digital Solutions Company Limited

                       – ผศ.ดร. รัชนี กุลยานนท์

                       ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL

                       – ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ

                       หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม MTEC

                       – ดร. จอมขวัญ มั่นแน่

                       นักวิจัย ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม MTEC

                       ดำเนินการเสวนาโดย

                       – นายธนาภรณ์ โกราษฎร์

                      หัวหน้าทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล MTEC

12:30            รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  วิทยากร
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 80 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยาย
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายใน 15 สิงหาคม 2562
 
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19034

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up