เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง
(Introduction to Welding & Joining Technology for Automotive & Railway Applications)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ร่วมกับ
สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA)

 

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่การเดินทาง

     เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมประกอบโครงสร้าง และการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางรางจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเพิ่มคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้สำหรับผู้ประกอบการในประเทศ หลักสูตรการอบรมนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุจากกระบวนการเชื่อม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง และกรณีศึกษาการเลือกกระบวนการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง หลังจากผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้แล้วผู้รับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางและหลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตนเองในการผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย:
– ผู้บริหารและวิศวกรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง
– ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

กำหนดการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
08.00 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30    เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมวัสดุ
                           – พื้นฐานเทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมวัสดุ
                           – กระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00    เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมวัสดุ (ต่อ)
                           – กระบวนการเชื่อมในสภาวะของแข็ง
                           – กระบวนการเชื่อมสำหรับวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์และคอมโพสิท
12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Break)
13.00 – 14.30    พื้นฐานทางโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์สำหรับงานเชื่อม
                           – สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้อนของวัสดุในกระบวนการเชื่อม
                           – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติของวัสดุจากกระบวนการเชื่อม
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00    พื้นฐานทางโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์สำหรับงานเชื่อม (ต่อ)
                           – ผลกระทบของอุณหภูมิ ความเค้น และความเครียดในกระบวนการเชื่อม
                           – ความเสียหายของวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
09.00 – 10.30    การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง
                           – พื้นฐานระบบควบคุมคุณภาพงานเชื่อม
                           – มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
10.45 – 12.00    การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง (ต่อ)
                           – เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและเกณฑ์ในการยอมรับในงานเชื่อม
12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Break)
13.00 – 14.30    การเลือกกระบวนการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง
                           – กรณีศึกษาเรื่องกระบวนการเชื่อมวัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
14.45 – 16.00    การเลือกกระบวนการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง (ต่อ)
                           – กรณีศึกษาเรื่องกระบวนการเชื่อมวัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง

วิทยากร

ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>
ค่าลงทะเบียน ราคา 6,000 บาท/ท่าน

สมาชิกของสมาคมสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) ได้ส่วนลดในการเข้าอบรม 20%

*ผู้เข้าอบรมที่มีสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตรรับรองต้องมีเวลาเข้าอบรมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การชำระค่าลงทะเบียน
– เงินสด/ เช็คสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน มาที่ Email: boonrkk@mtec.or.th
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

กรณีที่ทางศูนย์ขอยกเลิกการจัดอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม อันเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนน้อยเกินไปหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครในทุกกรณี
อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าอบรมที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
โทร. 025646500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up