หลักสูตร “ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา”
(Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่การเดินทาง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
– รู้สึกขาดความรู้พื้นฐานทางวัสดุ แต่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
– เคยเรียนวิชาทางวัสดุมาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์การนำไปประยุกต์ใช้
– มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานของตัวเอง แต่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขางานอื่นๆ
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านมีพื้นฐานความรู้ทางวัสดุพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานจากตัวอย่างงานทางวิศวกรรมจริง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ความรู้พื้นฐานเข้ากับการทำงานจริง

รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
08:30-09:00 น.   ลงทะเบียน
09:00-10:30 น.   บทนำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Introduction to Materials Sci. and Eng.)
                            โครงสร้างผลึกของแข็ง (Structure of Crystalline Solids)
10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น.   คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials)
                             – การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)
                             – ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)
                             – กฎของฮุคและมอดูลัสของยัง (Hooke’s Law and Young’s Modulus)
                             – การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing)
                            การแตกร้าวและความเสียหาย (Fracture and Failure)
12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.   ความล้า (Fatigue)
                             แผนภูมิเฟส (Phase Diagrams)

14:30-14:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:00 น.   โลหะ (Metals) พร้อมกรณีศึกษา
                             กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ (Strengthening Mechanisms in Materials)
                             การกัดกร่อนของวัสดุ (Corrosion of Materials)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
09:00-10:30 น.   เซรามิกส์ (Ceramics) พร้อมกรณีศึกษา
                             พอลิเมอร์ (Polymers) พร้อมกรณีศึกษา

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น.   วัสดุคอมโพสิต (Composites) พร้อมกรณีศึกษา
                              เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (Techniques for Microstructural Characterization and Materials Properties Testing)

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.   เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ (ต่อ)
                             การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Degradation of Materials)

14:30-14:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:00 น.   การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณในงานทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
                             สรุปเนื้อหาการอบรมและตอบคำถาม (Course Wrap-Up and Q&A)

วิทยากร

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
นักวิจัย (Senior Researcher) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

ดร.ศรชล โยริยะ
นักวิจัย (Senior Researcher)
ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก

ค่าลงทะเบียน
ราคา 6,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ 5,500 บาท! หากชำระภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ >>> 

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมที่ อีเมล boonrkk@mtec.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up