Aw Mtec
NSTDA
จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดการอบรมหัวข้อ

การเรียนรู้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และ
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยซอฟต์แวร์ CAE 3D
(ฟรีแวร์เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการคำนวณทางวิศวกรรม)

Learning FEA and CFD via CAE 3D
(Freeware for Computer-Aided Engineering Education)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13:00-15:00 น.

สถานที่ ห้อง MR222 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (คลิ๊กดูแผนที่)

   หลักการและเหตุผล

     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมหรือ CAE (Computer-Aided Engineering) เช่น การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Analysis: FEA), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD) เป็นต้น คือ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยจำลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยีนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินสมรรถนะของสิ่งที่ออกแบบไว้ได้เบื้องต้นก่อนที่จะนำไปสร้างต้นแบบ ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรผู้ออกแบบสามารถใช้ซอฟต์แวร์ CAE เพื่อระบุตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของล้ออัลลอยของรถยนต์ก่อนที่จะนำไปสร้างเป็นล้อต้นแบบ นอกจากนั้นเทคโนโลยี CAE ยังสามารถใช้ในการยืนยันและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ได้ 

   ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์ CAE ได้มีส่วนสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่องานการออกแบบและวิศวกรรมในหลายอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลลัพธ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ CAE กลายเป็นเรื่องปกติในงานทางวิศวกรรม ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลลัพธ์ดังกล่าว วิศวกรที่ใช้ซอฟต์แวร์ CAE จะต้องรายงานและวิเคราะห์ผลการจำลองให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ลูกค้า ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ที่เพียงพอที่จะเข้าใจเพื่อจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์ผลการจำลองได้

      ในการสัมมนานี้จะนำเสนอฟรีแวร์เพื่อการเรียนรู้ด้าน CAE ที่ชื่อซอฟต์แวร์ CAE 3D โดยซอฟต์แวร์นี้สามารถติดตั้งและใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใด ๆ ได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ในการบรรยายนี้จะมีการอธิบายถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ CAE 3D รวมทั้งยกตัวอย่างปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยซอฟต์แวร์นี้

   หัวข้อบรรยาย
  • Computer-Aided Engineering for Industrial Problems (เทคโนโลยี CAE กับงานอุตสาหกรรม)
  • Finite Element Analysis (การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์)
  • Computational Fluid Dynamics (พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ)
  • Structural Problems (ปัญหาโครงสร้าง)
  • Heat Transfer Problems (ปัญหาการถ่ายเทความร้อน)
  • Vibration Problems (ปัญหาการสั่นสะเทือน)
  • Fluid Flow Problems (ปัญหาการไหล)
   วิทยากร

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
หัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
– มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรรมวัสดุ

   กำหนดการ
  • 12:30-13:00      ลงทะเบียน
  • 13:00-15:00      เวลาในการบรรยาย
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
 

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19046

หรือ Scan QR Code

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งแล้ว แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ กรุณายกเลิกการสำรองที่นั่ง โดยแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up