ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาหัวข้อ

“3D Sole ก้าวใหม่ของแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์”
(3D Sole Custom Made Insole Seminar)

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องบุษกร อาคาร NECTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

แผนที่การเดินทาง

           เตรียมพบกับงานสัมมนาที่รวบรวมข้อมูลการออกแบบและผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายในงานท่านจะได้พบกับวัสดุพลาสติกที่ทางทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเอฟดีเอ็ม โดยมีการสาธิตตั้งแต่การออกแบบอย่างเจาะลึกด้วยโปรแกรม Autodesk OrthoMODEL Pro ไปสู่ชิ้นงานจริง นำโดยกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งพร้อมส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีการสแกนเท้า การออกแบบ และอื่นๆ ที่ต้องจับตามองและไม่ควรพลาด

           คณะวิจัยมุ่งหวังให้มีการแบ่งปันข้อมูลการผลิตแผ่นรองในรองท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและคุณภาพของงานกายอุปกรณ์ให้สามารถตอบรับกับยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างแท้จริง

กำหนดการ
8.30-9.00 น.       ลงทะเบียน
9.00-9.10 น.       กล่าวเปิดงานสัมมนาและวัตถุประสงค์ของงาน
                             โดย ดร.วนิดา จันทร์วิกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ
9.10-10.00 น.     ภาพรวมและผลงานของกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ
                             โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ (นักวิจัยด้านอุปกรณ์การแพทย์ และหัวหน้าทีมวิจัยอุปกรณ์การแพทย์)

10.00-10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.00 น.   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Scanner, Milling Machine, and 3D Printer)
                             โดย ดร.ภาสกร เทศะวิบูล (นักวิจัยด้านเทคนิคการรูปแบบ Additive manufacturing)
11.00-12.00 น.   วัสดุพลาสติกที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเอฟดีเอ็ม
                             โดย ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ (นักวิจัยด้านวัสดุ polymer)

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.   เจาะลึกการออกแบบแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                            โดย คุณบงกช แพรวพิพัฒน์ (นักกายอุปกรณ์)

14.30-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง และสาธิตการใช้เครื่องสแกนสามมิติ

15.00-15.30 น.   เจาะลึกการออกแบบแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
                            โดย คุณบงกช แพรวพิพัฒน์ (นักกายอุปกรณ์)
15.30-16.00 น.   Q & A และลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

ค่าลงทะเบียน
พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครเพียง 30 ท่าน เท่านั้น
การบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าฟังการสัมมนา
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้ โดยจะทำการแจ้งผลการคัดเลือก
ส่งไปยังอีเมลของท่านภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

การลงทะเบียน
กดเพื่อลงทะเบียน   >>>>   

หมายเหตุ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกจัดงาน ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัด โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการจัดงาน

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up