หลักสูตรอบรม

เทคโนโลยีโลหะผงและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563
ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่การเดินทาง

หลักการและเหตุผล
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนโลหะผง ด้วยกระบวนการขึ้นรูปในแบบต่างๆ ทั้งกระบวนการอัดขึ้นรูป และ กระบวนการฉีดขึ้นรูป จนถึงการพัฒนามาเป็นการพิมพ์สามมิติ กระบวนการทำงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติ การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงานด้านโลหะผง รวมถึงกระบวนการทางความร้อนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

8.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น.   กล่าวเปิดการฝึกอบรม
9.10 – 9.40 น.   รู้จักเทคโนโลยีผงโลหะในภาพรวม โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล
                          • เทคโนโลยีโลหะผงคืออะไร
                          • รู้จักจุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี
                          • ชิ้นงานแบบใดบ้างที่สามารถผลิตด้วยกระบวนการนี้และผงโลหะใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
9.40 – 10.30 น.  ผงโลหะ มาจากไหน โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล
                          • รู้จักกระบวนการผลิตผงโลหะ
                          • ประเภทของผงโลหะ
                          • การใช้งานผงโลหะให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. จากผงสู่ชิ้นงาน การขึ้นรูปผงโลหะ โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล
                            • รู้จักกระบวนการขึ้นรูปผงโลหะให้เป็นชิ้นงาน การอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. จากผงสู่ชิ้นงาน ด้วยกระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อ (Additive manufacturing) โดย ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์
                            • ชิ้นงานประเภทไหนที่เหมาะกับ AM
                            • การออกแบบชิ้นงาน AM
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. ประเภทและเทคโนโลยีขึ้นรูปผงโลหะโดยการผลิตแบบเพิ่มเนื้อในปัจจุบัน โดย ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

9.00 – 10.30 น.  กระบวนการทางความร้อน โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล
                           • การเผาไล่ตัวประสาน การเผาประสาน (การอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป)
                           • การอบชุบ (Heat treatment)
                           • การอบอ่อน (Annealing)
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  Case study ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยีโลหะผงในปัจจุบั โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล/ ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.  Case study ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยีโลหะผงในปัจจุบัน (ต่อ)
14.00 – 14.45 น.  เสวนาพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อ (Additive manufacturing) ปัจจุบันและอนาคต : การวิจัยและพัฒนากระดูกไทเทเนียม
                             ผู้ร่วมเสวนา
                             ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.  เสวนาพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อ (Additive manufacturing) ปัจจุบันและอนาคต : การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
                             ผู้ร่วมเสวนา
                             1. ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
                             2. คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด

วิทยากร

คุณภาณุ เวทยนุกูล
นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์
ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์   >>>   

ค่าลงทะเบียน
     ราคา 6,000 บาท/ท่าน

**พิเศษ รับส่วนลด 500.- บาท หากชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563

การชำระค่าลงทะเบียน
– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: boonrkk@mtec.or.th

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ นายพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up