banner

การอบรมหลักสูตร

การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล
(Hardening of Automotive and Machine Parts)

วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563
สถานที่ ห้องประชุมM120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  (คลิ๊กดูแผนที่)

*คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download โบชัวร์รายละเอียดการอบรมเพื่อใช้แนบประกอบการขออนุมัติจากหน่วยงานของท่าน*

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับ

สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

   หลักการและเหตุผล
          การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสาขาหนึ่งของประเทศ แม้ว่าปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก แต่ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักด้านการผลิตของประเทศ การชุบแข็งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกล โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงหรือต้องรับการเสียดสีสูง กระบวนการชุบแข็งจึงนับว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นส่วนโดยตรง ดังนั้นการเข้าใจถึงหลักการ และขั้นตอนการดำเนินการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิต
 
  วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการชุบแข็งวิธีต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มเหล็กกล้า และการตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล
  กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป ทั้งระดับช่างเทคนิค วิศวกร ด้านการผลิต วางแผนการผลิต รวมถึงด้านการประกันคุณภาพ บุคคลากรด้านการศึกษาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
  กำหนดการและหัวข้อที่บรรยาย
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
09:00 น. – 12:00 น.    –  โลหะวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Metallurgy )
                                –  แผ่นภาพสมดุลย์เหล็กคาร์บอน (Iron – Carbon Equilibrium Diagram)
                                –  อิทธิพลของคาร์บอนและสารเจือในเหล็กกล้า 
                                   (Influence of Carbon and Alloys in Steels)
                                –  การแบ่งเกรดเหล็กกล้า (Steel Classification)
13:00 น. – 16:00 น.    –  การชุบแข็งเหล็กกล้า (Hardening of Steels)
                                    1. ชุบแข็งทั้งชิ้น (Full Hardening)
                                    2. ชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริ่ง (Martempering)
                                    3. ชุบแข็งแบบออสเทมเปอริ่ง (Austempering)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2562
09:00 น. – 12:00 น.    – การชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
                                    1. การชุบผิวแข็งอินดักชั่น (Induction Hardening)
                                    2. การชุบผิวแข็งแบบคาร์บุไรซิ่ง (Carburizing) 
                                    3. การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ่ง (Carbonitriding) 
13:00 น. – 16:00 น.     – เตาชุบแข็งรูปแบบต่าง ๆ (Type of Furnaces)
                                 – การตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง (Quality Test  of  Hardened Work Piece) 
                                    1. การวัดความแข็ง (Hardness Test)  HB, HV, HRC, HRA, Micro Vickers
                                    2. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Micro Structure Examination)
                                    3. การตรวจหารอยร้าว (Inspection for Surface Crack)
                                 – Q&A
หมายเหตุ   – พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10:15 น. – 10:30 น.   
                 – พักรับประทานอาหารกลาง 12.00 น. – 13.00 น.
                 – พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 14.30 น. – 15.00 น.
  วิทยากร

 รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล

• นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย
• ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ประจำ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

 ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร

• เลขาธิการ สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย
• อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหการ 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
  รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป                                                          6,000 บาท /ท่าน
สมาชิกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย           5,000 บาท /ท่าน
*สนใจสมัครสมาชิกสมาคมการอบชุมทางความร้อนไทยเพื่อรับส่วนลดในหลักสูตรนี้ได้ที่ www.thtassoc.or.th
 

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%
– มี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
– รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

กรณีที่ทางศูนย์ขอยกเลิกการจัดอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม อันเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนน้อยเกินไปหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครในทุกกรณี
อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าอบรมที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า

ช่องทางการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่  

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S20003

หรือ Scan QR Code

**เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม โปรดทำการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าวเพื่อสำรองที่นั่งเอาไว้ก่อน แล้วค่อยดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนในภายหลัง**

**โปรดดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 มี.ค. 2563 เท่านั้น หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งอบรมของท่าน เพื่อให้สิทธิ์กับผู้สนใจเข้าอบรมในลำดับถัดไปที่สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่ศูนย์ฯกำหนด**

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถทำได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1 นำเงินสดมาชำระได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2563

2 ทำเช็ค สั่งจ่ายในนาม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วนำมาชำระได้ 3 ทางดังนี้
– นำมาชำระที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2563 เท่านั้น)
– ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าถึง
นายพลธร เวณุนันท์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
– นำเช็คฝากเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2563 เท่านั้น
(กรุณาส่งหลักฐานการฝากเช็คเข้าบัญชีพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th)

3. โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846 ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2563 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ, หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6369 หรือ อีเมล ponlathw@mtec.or.th)

4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์

 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

Scroll Up