Precious Experience

นักกายอุปกรณ์ อาชีพใหม่จากโลกเก่า – บงกช แพรวพิพัฒน์

เมื่อเห็นคนพิการทุพพลภาพ บางครั้งเราอาจนึกขึ้นมาว่า “โชคดีเท่าไรแล้วที่เกิดมาครบ ๓๒” อวัยวะต่างๆ ทำให้กิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเป็นไปอย่างราบรื่น แต่หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป หรือมีความผิดปกติบิดเบี้ยว คดงอ หรืออ่อนแรง เรื่องง่ายๆ อย่างเช่นการแปรงฟันก็อาจกลายเป็นเรื่องเข็นครกขึ้นภูเขาในทันที เมื่อเกิดความผิดปกติหรือมีอวัยวะขาดหายไป แพทย์มักจะส่งต่อไปยังนักกายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ต้องทำงานใกล้ชิดกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น พยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและ นักจิตวิทยา โดยทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะหรือมีอวัยวะภายนอกส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปรกติ พวกเขาทำหน้าที่ผลิต “กายอุปกรณ์เทียม” เพื่อทดแทนอวัยวะในส่วนที่หายไป และผลิต “กายอุปกรณ์เสริม” เพื่อช่วยให้อวัยวะที่ผิดปรกติกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปรกติอีกครั้ง คุณบงกช แพรวพิพัฒน์ เล่าให้ฟังว่า หลักสูตรนี้ต้องเรียนหนักมาก คนที่เรียนจบจากคณะนี้ยังมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการอย่างมาก นักกายอุปกรณ์ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือและทักษะหลากหลาย ไม่ว่ากลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ ทั้งยังต้องมีไหวพริบในเชิงศิลปะเพื่อให้สามารถผลิต “กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม” ที่มีคุณภาพสูงเพื่อคืนชีวิตที่สมบูรณ์ ให้แก่คนพิการอีกครั้ง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนระดับอุดมศึกษา หลักสูตร “กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต” ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์แห่งแรกที่ได้การรับรองขั้นสูงในระดับนานาชาติ (ISPO category 1) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิต นักกายอุปกรณ์ (Prosthetist/Orthotist-นักประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม) […]

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ ดร.สิทธา สุขกสิ

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ ดร.สิทธา สุขกสิ “ลองคิดนอกกรอบดู ชูเรื่องดีไซน์ขึ้นมา ทำให้คนอื่นเห็นว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่มีคุณค่าเป็นตัวตั้ง ทำให้เกิด Impact จริงๆ แล้วผลลัพธ์ด้านอื่นๆ เช่น paper patent ก็จะตามมาเอง” ในปัจจุบันหลายองค์กรที่ทำงานเพื่อสร้าง “นวัตกรรม”ได้ใช้ กระบวนการ และเครื่องมือหลากหลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดร.สิทธา สุขกสิ ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเอ็มเทคได้ก้าวไปอีกขั้นในการทำวิจัยที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ด้วยการใช้กระบวนการ Human–Centric Design เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมองลึกถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงและให้ความสำคัญกับการเข้าถึงความต้องการของคนมากที่สุด ดร.สิทธา และทีมงานได้ใช้กระบวนการนี้เข้าใจความต้องการของคนได้อย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาเป็นไปทางใดได้บ้าง เมื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความยั่งยืนทางธุรกิจได้อย่างไร ทีมของ ดร.สิทธา เน้นกระบวนการ Human–Centric Design ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ * เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย  (Empathize) * ตีกรอบปัญหา (Define) * ระดมความคิด  (Ideate) * สร้างต้นแบบ  (Prototype) * ทดสอบต้นแบบ  (Test) […]

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ – ฐิติพร ทนันไชย

“สิ่งสำคัญในการทำงานคือ ตั้งใจฟัง สอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจโดยกระจ่าง เพื่อให้จับประเด็นได้อย่างถูกต้อง” เอ็มเทค มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ กลไกหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณฐิติพร ทนันไชย เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกำกับดูแลการให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังเป็นช่องทางหลักการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอีกด้วย คุณฐิติพร ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 14 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งนักวิเคราะห์ งานประสานอุตสาหกรรม (ชื่อในสมัยนั้น) มีหน้าที่ดูแลและประสานงานกับนักวิจัยและผู้ประกอบการภาคเอกชนทางด้านโลหะ ตลอดระยะเวลาสิบปีแรกปีในตำแหน่งนักวิเคราะห์ เธอมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายอยู่เสมอ เช่น ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ หรืองานมีรูปแบบการดำเนินงานจำเพาะต่างไปจากงานปกติ “สิ่งสำคัญในการทำงานคือ ตั้งใจฟัง สอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจโดยกระจ่าง เพื่อให้จับประเด็นได้อย่างถูกต้อง” คุณฐิติพร กล่าวถึงหัวใจของการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร นักวิจัย ภาคเอกชน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน คุณฐิติพร ให้ความสำคัญอย่างสูงกับความถูกต้องของรายละเอียดในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเอกสาร เงื่อนไขในสัญญา กฎหมาย ข้อระเบียบ และตัวเลขต่างๆ เธอจะตรวจสอบอย่างละเอียด และแนะนำการแก้ไขให้ถูกต้อง จนลูกน้องได้มอบฉายาด้วยความรักความสนิทสนมว่า “ตาสอดตาแนม” หลังจากทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการมาได้ 5 ปี […]

ประสบการณ์ของศาสตรจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ในการบริหารหน่วยเทคโนโลยีไอออนบีม

ศาสตรจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ที่มาของภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (Thailand Center of Excellence in Physics, ThEP) “เรื่อง core technology นี้สำคัญ เราไปเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดได้ มันไม่มี มีแต่ย่นเวลาช่วง learning curve เช่น คำพูดที่ว่าไปเสียเวลาสร้างทำไม ซื้อมาก็ได้ คือเขาไม่เข้าใจว่าการที่เรารู้จากการสร้างเองกับไปซื้อมาตั้งใช้ มันผิดกันเยอะ” ในระยะแรกของการดำเนินงาน เอ็มเทคเคยมีกลไกสนับสนุนหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อให้หน่วยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตกำลังคนและผลงาน เพื่อนำไปใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยเทคโนโลยีไอออนบีม สังกัดศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้มแข็งในทางวิชาการ การบริหารจัดการ และมีผลงานเด่นที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เครื่องไอออนอิมแพลนเตอร์ (ion implanter) ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหน่วยเทคโนโลยีนี้ จากนักฟิสิกส์ที่ไม่สนใจอิเล็กทรอนิกส์ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง จนสามารถเป็นผู้นำที่ดึงพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และจัดหางบประมาณมาสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนได้ ท่านเล่าว่าเมื่อครั้งไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษาสอนว่า “คุณต้องจำไว้ว่าเทคโนโลยีที่คุณทำวันนี้มันจะล้าสมัยภายใน […]

วิศวกรผู้รักการประดิษฐ์

  e-Logbook เป็นระบบที่คิดขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารและจัดการการเข้าใช้เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ และสะท้อนภาระงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นได้ตลอดอายุการใช้งาน และพร้อมขยายผลการนำไปใช้ในสำนักงานเพิ่มมากขึ้น คุณกฤษฎากร มานะกล้า เป็นวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นในแง่ซ่อมและสร้างเครื่องมือต่างๆ ใน MTEC  ระหว่างการทำงานมานานกว่า 11 ปี ตัวอย่างผลงานที่เขามีส่วนร่วม เช่น – ระบบป้องการการเกิดเหตุไฟไหม้ ในห้อง UPS โดยแจ้งผลผ่าน Line กลุ่มคนผู้รับผิดชอบให้สามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของห้องควบคุม UPS ได้ตลอดเวลา – กล่องควบคุมเตาเผาและแสดงผลสถานะของเตาเผาผ่านเว็บไซด์ ช่วยให้ติดตามการทำงานของเตาเผา ได้ง่ายแม้ไม่ได้อยู่ที่หน้างานจริง – เครื่องมือที่ช่วยงานวิจัยอย่างเช่น เครื่องวัดแรงกด หลอดไฟส่องสว่างในห้องผ่าตัด ซึ่งต้องทำให้เกิดเงาน้อยที่สุดในห้องผ่าตัด ร่วมกับ ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ นักวิจัยMTEC  – เครื่องวัดน้ำหนักชิ้นงาน ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร ร่วมกับทีมงานห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล ( ชื่อในสมัยนั้น ) – ประดิษฐ์เครื่องกวนสาร ให้กับ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยMTEC โดยเครื่องนี้สามารถวัดรอบการกวนสาร ควบคุมมอเตอร์ และเก็บบันทึกผล ต่อมาเขาได้คิดระบบ e-Logbook […]

1 2 3
Scroll Up