“สำหรับผมแล้ว GYSS@one-north คือ การได้ไปฟัง The best science on this planet ในสถานที่ที่เป็น The best-managed city in the world โดย Nobel laureates และ Field medalists ทั้งหลายนั้นค่อนข้างถ่อมตัว และมีความหลงใหลในงานที่ทำ หลายๆ ท่านพูดในทำนองว่าการค้นพบที่นำมาซึ่งรางวัลของท่านเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ แต่ผลการทดลองที่เหนือความคาดหมายนั้นอยู่ที่ว่า ‘สายตา’ ของผู้สังเกตมองเห็นหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งในการมอง”

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก (Global Young Scientists Summit: GYSS) 2014  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์อาวุโสกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้ได้รับรางวัลสำคัญระดับสากล ได้แก่ รางวัลโนเบล (Nobel Prize), Fields Medal , Millennium Technology Prize  และ IEEE Medal of Honor  มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อคิดกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ดร.สมบูรณ์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากสถาบันต่างๆ อีก 4 ท่านเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล รวมถึงสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและปูทางให้รุ่นหลังต่อไป

ดร.สมบูรณ์และตัวแทนอีก 4 ท่านได้ร่วมกันบันทึกประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการฟังนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่มีชื่อเสียงบรรยายหัวข้อต่างๆ รวมถึงข้อคิดดีๆไว้ใน วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 74,  75 และ 78

SomboonPhoto

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวัสดุจาก The University of Queensland ออสเตรเลีย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์กับงานทางวิศวกรรม พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การหล่อแบบฉีดด้วยความดันสูง การหล่อและการแข็งตัวของโลหะ รวมทั้งกระบวนการทางโลหะวิทยาทั่วไป

ปัจจุบัน เป็นนักวิจัยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up