“คนญี่ปุ่นจะทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ เพราะความก้าวหน้าขององค์กรก็คือความก้าวหน้าของตนด้วย”

ดร.จุรีรัตน์ ประสาร

การทำงานในญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับบริษัทเอกชนมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ความละเอียดรอบคอบ ความมีมาตรฐานสูง แต่อาจนำมาซึ่งความเครียด การเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน แนวความคิด รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับคนญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดั่งสำนวน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

การนั่งชมสวนเซน (Zen garden) ที่วัดเรียวอันจิ ในเกียวโต

ดร.จุรีรัตน์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ผู้เคยสัมผัสการทำงานในศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชนสัญชาติญี่ปุ่นมาแล้ว ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และทัศนะไว้ในบทความ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หรือมีโอกาสร่วมงานกับคนญี่ปุ่น

ดร.จุรีรัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ตอนหนึ่งว่า

“หากชาวต่างชาติปฏิบัติตามวิถีชีวิต และความคิดของตนโดยไม่มีการปรับตัวเข้าหาก็อาจทำให้เกิดการแปลกแยกขึ้นได้ง่ายในสังคมญี่ปุ่นซึ่งมีรูปแบบแผนเดียว และอาจนำไปสู่กำแพงวัฒนธรรมที่สูงขึ้นไปอีก แต่ถ้าหากเริ่มแรกมีการปรับตัวเข้าหาให้กลมกลืนในระดับหนึ่ง (ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลายเป็นชาวญี่ปุ่นไป) ก็จะช่วยให้เกิดการยอมรับให้เข้าไปเรียนรู้สังคมที่แท้จริงของคนญี่ปุ่นได้ง่าย และเมื่อเกิดการยอมรับแล้ว ความแตกต่างทางแนวคิด และวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติมีอยู่นี้ก็จะกลายเป็นส่วนเด่นที่ดึงดูดให้คนญี่ปุ่นเข้ามาทำความรู้จักมากขึ้นในภายหลัง”

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 49

Chureerat

ดร.จุรีรัตน์ ประสาร

ดร.จุรีรัตน์ ประสาร

จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์และเส้นใย  (Fiber and Polymer Science) จาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและขึ้นรูปเส้นใยสมบัติพิเศษ  การขึ้นรูปเส้นใยสององค์ประกอบ และนอนวูฟเวน   

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย และหัวหน้าห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up