e-Logbook เป็นระบบที่คิดขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารและจัดการการเข้าใช้เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ และสะท้อนภาระงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นได้ตลอดอายุการใช้งาน และพร้อมขยายผลการนำไปใช้ในสำนักงานเพิ่มมากขึ้น

คุณกฤษฎากร มานะกล้า เป็นวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นในแง่ซ่อมและสร้างเครื่องมือต่างๆ

ใน MTEC  ระหว่างการทำงานมานานกว่า 11 ปี ตัวอย่างผลงานที่เขามีส่วนร่วม เช่น

– ระบบป้องการการเกิดเหตุไฟไหม้ ในห้อง UPS โดยแจ้งผลผ่าน Line กลุ่มคนผู้รับผิดชอบให้สามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของห้องควบคุม UPS ได้ตลอดเวลา

– กล่องควบคุมเตาเผาและแสดงผลสถานะของเตาเผาผ่านเว็บไซด์ ช่วยให้ติดตามการทำงานของเตาเผา ได้ง่ายแม้ไม่ได้อยู่ที่หน้างานจริง

– เครื่องมือที่ช่วยงานวิจัยอย่างเช่น เครื่องวัดแรงกด หลอดไฟส่องสว่างในห้องผ่าตัด ซึ่งต้องทำให้เกิดเงาน้อยที่สุดในห้องผ่าตัด ร่วมกับ ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ นักวิจัยMTEC

 – เครื่องวัดน้ำหนักชิ้นงาน ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร ร่วมกับทีมงานห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล

( ชื่อในสมัยนั้น )

– ประดิษฐ์เครื่องกวนสาร ให้กับ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยMTEC โดยเครื่องนี้สามารถวัดรอบการกวนสาร ควบคุมมอเตอร์ และเก็บบันทึกผล

ต่อมาเขาได้คิดระบบ e-Logbook ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ภายในสำนักงานและแสดงผลการทำงานภายในสำนักงานเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะใช้เครื่องที่ควบคุมด้วยระบบนี้จะต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถจองการใช้เครื่องผ่านระบบการจองเข้าใช้เครื่องมือผ่านระบบของสำนักงาน (โดยใช้รหัสพนักงาน ) เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้าใช้งาน

เมื่อเริ่มต้นใช้งานจะต้องใช้บัตรพนักงานที่จองผ่านระบบแตะที่เครื่องเพื่อ Log in ระบบนี้สามารถเลือกโปรแกรมการทำงาน ตามความต้องการของผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์หนึ่งๆ ว่าต้องการจะนำไปควบควบการใช้งานแบบไหน โดยมีให้เลือก 3 แบบคือ

แบบที่ 1 Log in – วัดค่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไป และภาระงานในการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่ง Log out

แบบที่ 2 Log in – วัดค่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไป – Log out

แบบที่ 3 Log in – Log out

ระบบนี้ได้ติดตั้งไปแล้วทั้งหมด 8 เครื่อง โดยนำร่องติดตั้งกับเครื่องที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปก่อน แต่เปิดทดสอบการใช้งานจริง เพียง 1 เครื่อง คือเครื่อง Mechanical workshop ที่ MTEC Pilot  Plant

ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบกลางที่ใช้ทำงานร่วมกันในสำนักงานเป็นประจำอยู่แล้ว  เมื่อทดสอบจนมั่นใจว่าระบบนี้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้อย่างครบถ้วนดีแล้วก็พร้อมขยายผลการในไปใช้ในวงกว้างโดยมีต้นทุนติดตั้งเครื่องต่อเครื่องไม่เกิน 2,000 บาท

 ข้อดีระบบนี้คือสามารถสะท้อนภาระการใช้งานจริงของเครื่องตลอดอายุการใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการ บริหารจัดการเครื่องมือ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสรรหาเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบที่เหมาะสม ข้อมูลการใช้งานของเครื่องผ่านระบบ e-Logbook นี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

คุณคุณกฤษฎากร สนใจในงานประดิษฐ์ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ โดยมีคุณตามะ สาหะแว เป็นผู้จุดประกายนักประดิษฐ์น้อยนี้ให้รักงานซ่อม สร้าง และประดิษฐ์ สิ่งต่างๆและพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างแตกฉาน คุณตายังเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทั้งหมดให้กับหลาน ทำให้คุณกฤษฎากรนำความรู้และทักษะมาต่อยอดงานประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ และยังพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อ

คุณกฤษฎากร  มานะกล้า

จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มีความเชียวชาญด้านงานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องมือ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเป็นงานวิศวกรรมสนับสนุน ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up