คุณสุพจน์ เล่าประสบการณ์ว่า ช่วง 6 ปีแรกทำงานในภาคเอกชน งานแรกอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นวิศวกรทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างคลังน้ำมัน ปตท. หลังจากนั้นได้ไปทำงานกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดี เวล๊อปเมนต์จำกัด ในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มตั้งแต่การการปรับปรุงคุณภาพดินของพื้นที่หนองงูเห่าซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมและหนองน้ำ ไม่สามารถรับน้ำหนักองค์อาคารขนาดใหญ่ได้ โดยการใช้เทคนิคระบายน้ำตามแนวดิ่ง (Prefabricated Vertical Drains)
        ขั้นตอนการปรับพื้นที่อย่างเดียวต้องใช้เวลาเป็นปี ต้องดูเวลาการทรุดตัวของดิน เมื่อทดสอบผ่านแล้วจึงสามารถถมดินชั้นแรกแล้วตามด้วยการลงทราย ในขณะนั้นคุณสุพจน์ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายเงินงวด (payment) และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการ (cost engineering) ทำให้ได้มีโอกาสเห็นภาพของโครงการด้านการบริหารจัดการการเงิน โดยเฉพาะการไหลเข้า-ไหลออกของกระแสเงินสด ซึ่งเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ภายหลังคุณสุพจน์นำไปใช้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างใน สวทช.

ภาพทีมทำงานทั้งหมด คณะทำงาน สวทช. ผู้ออกแบบ,ผู้ควบคุมงาน,ผู้รับเหมาก่อสร้าง

        ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 เกิดปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาท เอกชนหลายบริษัทต้องปิดตัวลง บางคนถูกเลิกจ้างงาน บางคนเงินเดือนไม่ขึ้นติดต่อกันหลายปี คุณสุพจน์จึงเริ่มมองหางานใหม่ที่มีความมั่นคงในภาครัฐซึ่งในขณะนั้น สวทช. กำลังเปิดรับสมัครงานจึงได้มาสมัคร และได้รับเลือกให้เข้ามาทำงานกับ สวทช. ในปี 2544 รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างทั้งหมดภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
         ในงานก่อสร้างภายใต้ความรับผิดชอบทั้งหมดที่ผ่านมานั้น คุณสุพจน์ รู้สึกภูมิใจในงานก่อสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) เป็นพิเศษ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณทั้งโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท (รวมงานถนน ไฟฟ้าแรงสูง และระบบสาธารณูปโภค) มีปัญหาท้าทายให้ขบคิดและแก้ไขโดยตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานออกแบบ การวางโครงการ งบประมาณค่าก่อสร้าง และการบริหารโครงการก่อสร้างในภาพรวม คุณสุพจน์มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทในการทำงานนี้อย่างมากจนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์

ภาพคณะกรรมการตรวจการจ้าง

          อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) เป็นกลุ่มอาคารที่มีทางเชื่อมต่อเนื่องกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยออกแบบภายใต้แนวคิด “Work-Life Integration” มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รูปแบบห้องปฏิบัติการ (modular laboratory) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
           คุณสุพจน์อธิบายว่าก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกโครงการ ต้องมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ว่าจะต้องสร้างเสร็จภายในระยะเวลานานแค่ไหนและใช้งบประมาณเท่าใด ทั้งนี้ความละเอียดและเทคนิคที่ใช้วางแผน อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ การวางแผนโครงการก่อสร้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมโครงการ ถ้าสามารถวางแผนได้ดี มองงานออกอย่างทะลุปรุโปร่ง ก็จะทำให้สามารถติดตามผลระหว่างการก่อสร้างได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  

ภาพพิธีปิดงานโครงสร้าง (เทคอนกรีตล็อตสุดท้าย)

       กลยุทธ์ในการทำงานให้สำเร็จที่คุณสุพจน์ ยึดเป็นหลัก คือ ต้องเลือกคนที่จะร่วมงานด้วยให้ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เช่น โครงการนี้ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้ตัดสินใจหลัก ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานใดที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ เช่น ฝ่ายพัสดุ เราควรต้องรู้ว่าต้องคุยกับคนไหนที่แม่นระเบียบและสามารถเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องเลือกบริษัทให้ดี มีประวัติการทำงานและผลงานเป็นที่ประจักษ์ สิ่งเหล่านี้ต้องระบุเป็นข้อกำหนดให้ชัดเจน ในด้านการบริหารสัญญาควรยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โครงการหนึ่งๆ ก็จะจบได้แบบไม่มีปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย

      คุณสุพจน์มีแนวปฏิบัติว่า “แม้เราจะไม่สามารถทำให้ทุกคนคิดแบบเราได้ แต่หากงานสิ่งใดที่เรารับผิดชอบอยู่ หรืออะไรที่อยู่ในมือเรา แล้วเราทำให้โปร่งใส เชื่อถือได้ ก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมในที่สุด”

ภาพก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม (ถนนจารุศร)

ภาพก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม (ใช้ Sheet Pile ยาว 15 เมตร)

ภาพแนวป้องกันน้ำท่วม (สำรวจ)

ภาพก่อสร้างอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ภาพการก่อสร้างอาคารบ้านวิทยาศาตร์สิรินธร

ภาพก่อสร้าง Main Entrance

ภาพก่อสร้าง Main Entrance แล้วเสร็จ

ภาพก่อสร้างอาคารสราญวิทย์

ภาพสำนักงบประมาณเยี่ยมชมโครงการ

ภาพสำนักงบประมาณเยี่ยมชมโครงการ

ภาพก่อสร้างอาคารนวัตตกรรม 2 (INC 2) 

ภาพก่อสร้างอาคารนวัตตกรรม 2 (INC 2) 

ภาพก่อสร้างอาคารนวัตตกรรม 2 (INC 2) 

สุพจน์ มงคลชัยพิริยะ : จบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่ง          ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

Scroll Up