ห้องสมุดเอ็มเทค

ระบบสืบค้นจากฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูลห้องสมุดเอ็มเทค เก็บรวบรวมรายชื่อหนังสือวิชาการด้านวัสดุที่มี พร้อมสารบัญ เพื่อการค้นหาโดยละเอียด มีข้อมูลประมาณ 4,000 รายการ และรายชื่อวารสารที่บอกรับ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ประมาณ 1,500 รายชื่อ (จำนวน 12,000 เล่ม)

2. ฐานข้อมูลบทความด้านวัสดุ เก็บรวบรวมบทความที่น่าสนใจจากวารสารภาษาไทยที่มีการบอกรับ  โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้น มีข้อมูลประมาณ 24,000 รายการ

3. ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเทคนิคภายในประเทศ เก็บรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบทางเทคนิคด้านวัสดุ สถานที่ติดต่อ ความชำนาญ ลักษณะการให้บริการ

4. ฐานข้อมูลสาขาวิชาทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีการเปิดสอนอยู่ในประเทศไทย เก็บรายชื่อมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ที่เปิดการสอนสาขาการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์ / สาขาใกล้เคียง

ระบบสืบค้นหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบทางเทคนิค

ระบบสืบค้นหลักสูตรสาขาวิชาด้านวัสดุศาสตร์ ที่เปิดสอนในประเทศไทย

ระบบสืบค้นหนังสือด้านวัสดุศาสตร์

ระบบสืบค้นบทความด้านวัสดุศาสตร์

ระบบสืบค้นหนังสือและวารสาร

ระบบสืบค้นโครงการวิจัย

ระบบสืบค้นผู้เชี่ยวชาญ

วารสารเทคโนโลยีวัสดุ

พจนานุกรมวัสดุศาสตร์

ห้องสมุดเอ็มเทค

ให้บริการหนังสือวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่หลากหลาย  ตลอดจนวารสารวิชาการภาษาไทยและต่างประเทศ คู่มือ มาตรฐาน และฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานวิจัยภายในของสำนักงาน โดยบุคคลที่สนใจก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

หนังสือ / เอกสารทางเทคนิค

ได้แก่หนังสือวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ วารสารวิชาการและกึ่งวิชาการที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ASTM และ JIS เป็นต้น

เผยแพร่ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์

ในรูปของบทความสั้น หรือข่าววิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการค้นพบใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ หรืองานวิจัยที่น่าสนใจรอบโลก ในเว็บไซต์ของศูนย์ ฯ www.mtec.or.th หัวข้อสาระน่ารู้และข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้เมนูบริการด้านวิชาการ ด้านสิ่งพิมพ์ คือวารสารเทคโนโลยีวัสดุ วารสารกึ่งวิชาการด้านวัสดุ ออกรายไตรมาส จัดพิมพ์ต่อเนื่องมากว่า 20 ปีแล้ว

ระเบียบการให้บริการห้องสมุดเอ็มเทค

สิ่งที่ให้บริการ:   หนังสือ วารสาร เอกสาร และบทความ ทางด้านวัสดุศาสตร์

สถานที่ : ชั้น 4 ห้อง 404 งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน               ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ:     จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30 น.

การยืม – คืน :    บุคคลภายนอกสามารถค้นคว้าและทำสำเนาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมออก

การติดต่อ :       คุณอรุณี สีใส โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4404  e-mail : mailto:arunees@mtec.or.th หรือ

                         คุณมาริสา คุณธนวงศ์ โทร 0 2564 6500 ต่อ 4405 email : marisak@mtec.or.th

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลจากฐานข้อมูลของงาน ฯ  หรือจากทรัพยากรอื่น ๆ ของงาน ฯ เช่น วิดีทัศน์  CD-ROM ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง หากเป็นข้อมูลที่งาน ฯ ได้รวบรวมไว้แล้ว เจ้าหน้าที่สามารถช่วยสืบค้นได้ตามความจำเป็น

Scroll Up