อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ราคาปรับปรุงล่าสุด : 1 มกราคม 2560

เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการโปรดโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้า ที่หมายเลข 0 2564 6500 ต่อ 4109, 4110

หรือโทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่ห้องปฏิบัติการ 

               ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ ต่อ 4119

               ทดสอบด้วยเทคนิค XRD ต่อ 4120

               ทดสอบด้วยเทคนิค NMR ต่อ 4121

               ทดสอบด้วยทคนิค TEM ต่อ 4136, 4127

               ทดสอบด้วยเทคนิค SEM ต่อ 4136

               ทดสอบด้วยเทคนิค OM ต่อ 4227, 4252

               ทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR หรือ FT-Raman ต่อ 4373

               ทดสอบด้วยเทคนิค DSC TGA TMA DMA ต่อ 4331, 4332 หรือ 4374

              ทดสอบทางด้าน Powder Characterization ต่อ 4375 (Lab), 4334, 4329 (Office)

               ทดสอบด้วยเทคนิค GPC ต่อ 4376

               ทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ EPM ต่อ 4133

 

 

มาตรฐานการให้บริการ

 

หากต้องการสอบถามทางเมล ติดต่อได้ที่ 

 

การให้บริการ

  1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยมากกว่า 20 เทคนิค พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยลูกค้าสามารถนำผลการวิเคราะห์ทดสอบไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้แก้ไขปัญหาข้อ บกพร่องของผลิตภัณฑ์ และปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตต่อไปได้ ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการวิเคราะห์/ทดสอบ (กรณีผู้ขอรับบริการเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ)
  2. บริการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ ทั้ง โลหะ โพลิเมอร์ และเซรามิก รวมไปถึงความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ทั้งความบกพร่องของวัสดุเอง หรือจากข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต
  3. บริการสแกนวัตถุด้วยเครื่อง 3D Scanner คลิ้กดูขั้นตอนการขอรับบริการได้ที่นี่

 

เทคนิค Top Hit

  1. การทดสอบแรงบิด (Torsion) ความล้า (Fatige) ของวัสดุด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางกลของวัสดุ
  2. การวิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร ในช่วงตั้งแต่ 0.6 - 6,000 นาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต (Dynamic Light Scattering) และในระดับไมโครเมตร ในช่วงตั้งแต่ 0.02 - 2,000 ไมโครเมตร ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสง (Laser Diffraction)
  3. การเตรียมตัวอย่างพอลิเมอร์ด้วย Cryogenic Ultaramicrotome เพื่อทดสอบด้วยเทคนิค SEM/EDS
  4. การวิเคราะห์ตรวจสอบทางเคมีด้วยเทคนิค Spectrum Spotlight 300 FT-IR Imaging System
  5. การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC และ TGA
  6. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD

การได้การรับรองมาตรฐานสากล

1. งานบริการลูกค้า  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2547 โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกทางชีวภาพ  ชอง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ผ่านการประเมินรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมันนี ซึ่งครอบคลุมการทดสอบตามมาตรฐาน EN13432 และ ASTM D640 ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการหลัก และยังมีห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมเป็นเครือข่าย  นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

 

ติดต่อขอรับบริการ

งานบริการลูกค้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4109, 4110, 4111

 

DOWNLOAD แบบฟอร์มขอรับบริการ