กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานตระหนักถึงปัญหาพลังงานของประเทศ จึงดำเนินงานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง หน่วยวิจัยฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่ชำนาญ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าเคมี โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ

ตัวอย่างผลงาน  

  • งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิง :
    •  งานวิจัยด้านการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล มีเทน และก๊าซชีวภาพ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ
 

•  งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนและเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ  พัฒนาวัสดุและระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
•  งานวิจัยด้านสารดูดซับสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทั้งชนิดเหลวสำหรับทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ และแบบของแข็งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

งานวิจัยด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน :
•  งานวิจัยด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และตัวเก็บประจุยิ่งยวด
•  วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาด้านวัสดุ ระบบควบคุม ระบบวัดและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือกักเก็บพลังงาน เพื่อใช้งานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และ        ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับกริด
•  ศึกษามาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด


•  ศึกษานโยบายด้านการกำจัดซากแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน :
•  งานวิจัยด้านไบโอดีเซล เพื่อยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในการใช้งานร่วมกับดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น


•  ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายเพื่อใช้ในการประเมินราคาซื้อขาย
•  งานวิจัยด้านเชื้อเพลิงดีโซฮอล์สำหรับรถยนต์ดีเซล  เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลในประเทศ โดยศึกษาการใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งเพื่อเป็นตัวประสานไม่ให้
เกิดการแยก ชั้นระหว่างเอทานอลและน้ำมันดีเซล เพื่อลดการนำเข้าตัวประสานจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
•  งานวิจัยและพัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อประเมินผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในภาคขนส่งของประเทศ
•  งานวิจัยด้านพลังงานลม ศึกษาเทคโนโลยีกังหันลมแบบต่างๆ เน้นพัฒนาสมรรถนะของกังหันลมที่ความเร็วลมต่ำ
• งานวิจัยด้านพลังงานชีวมวล ศึกษาการใช้ชีวมวลจากพืชผลทางเกษตรที่เหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสำหรับ      พลังงานชีวมวล เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคตของประเทศ

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณวนิตา ปาวสกุล (นักวิเคราะห์)
Email : wanitap@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4304
โทรสาร :   0 2564 6402

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน

ทีมวิจัยพลังงานทดแทน

ทีมวิจัยพลังงานทดแทน

Click Here

ทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี

ทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี

Click Here
Scroll Up