เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

   ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Physical Characterization Laboratory, PHCL) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการของหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ (MCU) ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) ให้บริการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพของวัสดุ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยสนับสนุนงานด้านการวิจัย โดยเน้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัสดุภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (thermal analysis), การวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะและรูพรุน, ความหนาแน่น, ประจุบนผิวอนุภาค, ขนาดอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าเซนติเมตรจนไปถึงระดับนาโนเมตร (particle analysis),  การศึกษาโครงสร้างผลึก (crystal structure) และองค์ประกอบทางเคมี (Chemical composition analysis), โครงสร้างจุลภาค (microstructure) และสัญฐานวิทยา (morphology) ของวัสดุ