About Us

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกลเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการกลางของศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งได้ให้บริการทางด้านการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบทางกลนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ห้อง 124 ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)