กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต

ภารกิจ บทบาท

ดำเนินงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านโลหะวิทยา ครอบคลุมกระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยการหล่อ การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะผง โลหะโฟม การเคลือบผิวและการประสาน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา การสึกหรอ และการกัดกร่อน

งานวิจัย & เทคโนโลยีหลัก

• ผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของชิ้นงาน (ดร. อัญชลี มโนนุกุล)
• Production of Ti Foam (ดร. อัญชลี มโนนุกุล)
• การผลิตโฟมอะลูมิเนียม (ดร. สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์)
• Corrosion Risk Assessment of 304 SS tubes in heat exchanger (ดร. ปิติชน กล่อมจิต)
• Corrosion Risk Assessment Software (ดร. ณมุรธา สถิรจินดา)
• Corrosion Mapping of Structural Steels (ดร. อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์)
• Metallurgical Evaluation of the Nozzle Gun for Spraying Sulfuric Acid (ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์)
• Failure Analysis of Steel Rails (นายสยาม แก้วคำไสย์)
• Failure analysis and development of reactive gas vent valve (ดร. ปนัดดา เช็พเพิร์ด)
• ผิวเคลือบ TBC สำหรับ Gas turbine (ดร. ปนัดดา เช็พเพิร์ด)
• การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนเพื่อพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (ดร. ปนัดดา เช็พเพิร์ด)
• การผลิตต้นแบบผิวเคลือบสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (นายกิตติชัย นิลอ่อน)
• Wear resistance improvement of oil seal by thermal spray (นายกิตติชัย นิลอ่อน)
• การออกแบบพัฒนาต้นแบบกระบวนการปรับสภาพดรอสอลูมิเนียม (นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์)
• พัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการควบคุมกระบวนการหล่อโลหะ (นายวิทยา สามิตร)
• การปรับปรุงกระบวนการผลิตงานหล่อโลหะ (นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์)
• การออกแบบแม่พิมพ์และ gating system เพื่อปรับปรุงกระบวนการหล่อแรงดันสูง

ติดต่อหน่วยวิจัย

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต

ทีมวิจัยวิศวกรรมการหล่อ

ทีมวิจัยวิศวกรรมการหล่อ

Click Here

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน

Click Here

ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
วัสดุผง

ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
วัสดุผง

Click Here

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิว
และการประสาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิว
และการประสาน

Click Here

ทีมวิจัยโลหะวิทยาขั้นสูง

ทีมวิจัยโลหะวิทยาขั้นสูง

Click Here
Scroll Up