ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง

• ดำเนินงานวิจัยและวิศวกรรมด้านโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
• เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม

• เครื่องฉีดชึ้นรูปโลหะผงขนาด 50 และ 60 ตัน

• เตาอบตัวประสานภายใต้อากาศและก๊าซไนโตรเจนอุณหภูมิสูงสุด 600 องศาเซลเซียส

• เตาอบสูญญากาศหรือภายในบรรยากาศควบคุมอุณหภูมิสูงสุด 1500 องศาเซลเซียส

• เครื่องต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตโฟมอะลูมิเนียม

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

Scroll Up