ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ

ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการหล่อโลหะ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

• การออกแบบพัฒนาต้นแบบกระบวนการปรับสภาพดรอสอลูมิเนียม (นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์)
• พัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการควบคุมกระบวนการหล่อโลหะ (นายวิทยา สามิตร)
• การปรับปรุงกระบวนการผลิตงานหล่อโลหะ (นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์)
• การออกแบบแม่พิมพ์และ gating system เพื่อปรับปรุงกระบวนการหล่อแรงดันสูง

• โปรแกรมสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม MAGMASoft, ProCast
• Cold Chamber High Pressure Die Casting Machine

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

Scroll Up