ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบและผลิตเหล็กกล้าขั้นสูงชนิดซินเทอร์ (Sintered advanced steels) โลหะผสมเอนโทรปีสูง (High-entropy alloys) วัสดุเจนเนอเรชันใหม่ (New generation materials) และ วัสดุเฉพาะทาง (Functional materials)

• การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเฟืองดอกจอก (Bevel gear) ด้วยโลหะผงวิทยา (ดร. เรืองเดช ธงศรี)
• Improvement of strength and ductility of sintered materials from low carbon steel powder (ดร. เรืองเดช ธงศรี)

• เครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ


• เครื่องผสมผงโลหะ และเครื่องบดผงโลหะ

• เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานขนาด 100 ตัน (ผลิตในประเทศไทย) และ 50 ตัน (Dorst, Germany)

• เตากำจัดตัวประสานแบบคาตาไลติก

• เตาซินเทอริงแบบ Batch และ เตาสุญญากาศ

• เครื่องฉีดขึ้นรูปโลหะผง

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

Scroll Up