ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน ให้บริการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนวิศวกรรม และวิจัยเกี่ยวกับการกัดกร่อนโลหะ

การวิจัยมุ่งเน้นศึกษาความรุนแรงของการกัดกร่อนของโลหะภายใต้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ดิน ทะเล และบรรยากาศ โดยบูรณาการการทดสอบจริงในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ร่วมกับการติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อนด้วยเซ็นเซอร์ การทดสอบในสภาวะเร่ง และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น

 • การวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างฐานข้อมูลอัตราการกัดกร่อนของโลหะภายใต้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • การวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนในภาคอุตสาหกรรม
 
 • Laser Confocal Microscope (Olympus-OLS4100)
 • Measuring Microscope (Olympus-STM-BSW)
 • Stereo Microscope (Olympus-SZX10)
 • Ultrasonic Phased Array Flaw Detector (ISONIC 2010)
 • Acoustic Emission System (Titan 914)
 • X-ray Radiographic Test
 • X-ray residual stress tester (Stresstech Xstress 3000G3)
 • Potentiostat/Galvanostat (Autolab PGSTAT100N)
 • Cyclic corrosion tester (Q-FOG SSP-1100)

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

Scroll Up