คณะกรรมการบริหารศูนย์

ประธานกรรมการ
1. นายดําริ สุโขธนัง
ตำแหน่งปัจจุบัน:
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Ceramic Engineering (Minor in Metallurgical Engineering), University of Missouri at Rolla, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมการผลิต

รองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา: Birmingham, Birmingham UK.
ความเชี่ยวชาญ: การบริหารงานผลิตและวิศวกรรม ระบบบริหารคุณภาพการบริหารทั่วไป

กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ จรัญ มหาทุมะรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
– ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หัวหน้าศูนย์ สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
วุฒิการศึกษา: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University and Diploma in surgical Medical Science, Mahidol University and Cerificate, Plastic surgery visiting fellow, Innsbruck, Austria
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรง

4. นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วุฒิการศึกษา: Master’s degree in Polymer Engineering, The University of Akron, USA
ความเชี่ยวชาญ:
– การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
– การบริหารจัดการการรีไซเคิลยางรถยนต์
– การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ยาง

5. นายปริญญา สายน้ําทิพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Ceramics, New York State College of Ceramics, Alfred University, Alfred, N.Y.
ความเชี่ยวชาญ:
– วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเกี่ยวกับเซรามิก
– การจัดการทั่วไป

6. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน:
– กรรมการผู้จัดการกลุ่มธนบุรีพานิช’
– กรรมการอิสระบริษัท PCSGH
– ที่ปรึกษาบริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
– ที่ปรึกษาบริษัท Noritake, SA ประเทศไทย
วุฒิการศึกษา: Bachelor Degree in Engineering, Chulalongkorn University and MINI MBA, Thammasat University
ความเชี่ยวชาญ:
– การบริหารงานผลิตและวิศวกรรมการผลิต
– อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิต

7. นายสันติ แม้นศิริ
ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Materials Science (Ceramic Nanocomposites), The University of Oxford, United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ: วัสดุนาโน

8. นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน: ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
วุฒิการศึกษา: Master’s degree in Development Administration, Public Administration Nation Institute
ความเชี่ยวชาญ:
– การเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
– การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
– การให้คำปรึกษาแนะนำในการทบทวนและเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

9. นางปัทมา เธียรวิศิษฐ์สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน: รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in International Economics and Monetary Theory & Policy, Carleton University, Ottawa, Canada
ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในมิติต่างๆ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความเหลื่อมล้ำ การบริหารจัดการองค์กร

10. นายณัฐพล รังสิตพล
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา: Doctor of Engineering Management, Southern Methodist University
ความเชี่ยวชาญ: ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

11. นายธีรเดช ทังสุบุตร
ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ฤทธา จำกัด
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, Rice University, Houston, Texas, USA
ความเชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี

12. นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและวัสดุ
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, Texas A&M University, USA
ความเชี่ยวชาญ: การกักเก็บพลังงานและก๊าซ กระบวนการแยก และการเร่งปฏิกิริยา

กรรมการและเลขานุการ
13. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy in Metallurgical & Materials Engineering (Brittle Materials Manufacturing: Abrasive Machining & Processing), University of Connecticut, Storrs, CT, USA
ความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการวิจัยและพัฒนา และการบริหารเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางอารี ธนบุญสมบัติ
ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา: Synthesis of piezoelectric and ferroelectric materials, especially the lead-free piezoelectric materials Doctor of Philosophy in Ceramic Science and Engineering), Rutgers, the State University of New Jersey, USA
ความเชี่ยวชาญ: การสังเคราะห์วัสดุเพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริก โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่ปราศจากสารตะกั่ว

ประธานกรรมการ
1. นายดําริ สุโขธนัง
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : อุตสาหกรรมการผลิต

รองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อํานวยการ สวทช.
ความเชี่ยวชาญ : ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารทั่วไป การบริหารงานผลิตและวิศวกรรม

กรรมการ
3. นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรง

4. นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการรีไซเคิลยางรถยนต์ การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ยาง

5. นายปริญญา สายน้ําทิพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
ความเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเกี่ยวกับเซรามิก การจัดการทั่วไป

6. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธนบุรีพานิช กรรมการอิสระบริษัท PCSGH ที่ปรึกษาบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ที่ปรึกษาบริษัท Noritake SA ประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารงานผลิตและวิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิต

7. นายสันติ แม้นศิริ
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ : วัสดุนาโน

8. นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ 
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)

9. นางปัทมา เธียรวิศิษฐ์สกุล
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความเหลื่อมล้ำ การบริหารจัดการองค์กร

10. นายณัฐพล รังสิตพล
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ The Automotive Industry
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

11. นายธีรเดช ทังสุบุตร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ บริษัท ฤทธา จํากัด
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี

12. นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
ความเชี่ยวชาญ : การกักเก็บพลังงาน กระบวนการแยก การเร่งปฏิกิริยา

กรรมการและเลขานุการ
13. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางอารี ธนบุญสมบัติ
รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ : การสังเคราะห์วัสดุเพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริก โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่ปราศจากสารตะกั่ว

Scroll Up