ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.)  จัดการเสวนาเรื่อง "แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคการผลิตและบริการทางอุตสาหกรรม" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนา 213 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะ (GRAND METALEX 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาเข้าใจถึงปัญหา ข้อควรระวังในการประยุกต์ใช้และตัดสินใจเลือกระบบหุ่นยนต์ที่เหมาะสม ตลอดจนสิ่งที่จะต้องเตรียมการทั้งในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ ความจำเป็นในการปรับสายการผลิตหรือกระบวนการในการผลิตบางส่วนเพื่อรองรับกับการทำงานของหุ่นยนต์ ข้อจำกัด รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเองในการรับมือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกินขึ้นในการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับทราบถึงมุมมองด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งอาจจะปฏิวัติการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้
ภายในงานครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ Advancement in Robotics Technology for Surface Finishing โดย Mr. Frederick Kolak, Operation Director จาก CFS Intelligent Robotics Co., Ltd. และการเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคการผลิตและบริการทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาถึง” โดยวิทยากรจากหน่วยงานในสายงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้แก่ คุณวีร์ จาบถนอม จาก SCG Chemicals คุณโฆสิต หนูฤทธิ์ จาก บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด และ ดร. อิศราวิทย์ เชาว์พานิช จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ดร. นิรุตต์ นาคสุข ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ 37 คน