เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 Most station@ klongpadung krungkasen market ความสดใสรับศักราชใหม่ Green market, Sci society drive toward thai economy” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ติดทำเนียบรัฐบาล โดยจะดำเนินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ภายในงานประกอบด้วยการออกร้าน นำเสนอสินค้าด้านนวัตกรรม สินค้า OTOP ที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์อีกจำนวนมาก แบ่งพื้นที่ตลาดออกเป็นบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดการเรียนรู้ สู่อาชีพใหม่ ตลาดเชื่อมใจ สายใยหมู่บ้านวิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดเครือข่ายชุมชน ตลาดริมคลองสุขใจ วิถีไทยยั่งยืน และส่วนจัดแสดงผลงานเครื่องจักรกลคนไทยก้าวไกลสู่ AEC ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานพัฒนาสร้างเครื่องจักรร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสร้างผลงานขึ้นโดยหน่วยงานเครือข่ายและพันธมิตรในโครงการ การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง และรวมทั้งการพัฒนาผลงานขึ้นเอง ซึ่งในงานนี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน และเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นผลงานของทีมงานวิศวกร หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือที่จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง การทำความสะอาดคูคลอง ทะเลสาบ และพื้นที่ไหลผ่านของมวลน้ำในภาวะที่จำเป็น รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักรและเครื่องมือที่จะใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน สร้างทัศนียภาพที่เหมาะสม รวมทั้งงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง  
 
ผลงานเรือดูดเลนทั้ง 2 ลำ ทีมงานวิศวกรผู้พัฒนาตั้งชื่อเพื่อสื่อถึงขีดความสามารถในการนำไปใช้งาน ได้แก่ เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน มีความสามารถในการดูดเลน (dredger) การช้อนเก็บผักตบชวาในลักษณะกระชอน (colander) เพื่อทำความสะอาดคูคลอง จึงมีชื่อว่า เดรดแกลนเดอร์ (dredglander) ส่วนเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ มีความสามารถที่นอกเหนือไปจากการดูดเลนที่เป็นพื้นฐานแล้ว ยังสามารถเคลื่อนไปในแบบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (amphibian) ด้วยระบบล้อตีนตะขาบ (caterpillar) จึงมีชื่อว่า เดรดเจอร์พิลเลียน (dredgerpillian) ทั้งนี้ ผลงานเรือทั้งสองลำยังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นัก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการปรับปรุงร่วมกับการทดสอบใช้งานจริง ซึ่งผลงานเรือที่เสร็จสมบูรณ์จะนำเสนอต่อสาธารณะอีกครั้งภายในงานนิทรรศการ Roadshow เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฮอล 101 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม BITEC บางนา