17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน

       ดร.อัญชลี มโนนุกุล นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมงานแถลงข่าว “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งผลงานวิจัยของเอ็มเทคได้รับรางวัลในสาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย : รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” โดย ดร.อัญชลี มโนนุกุล, Mrs.Makiko Tange, นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน, นายนิพนธ์ เด็นหมัด

       โดยจะมีการมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ  “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”  สื่อความหมายถึง ความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการนำพาประเทศสู่ “ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) ยั่งยืน (Sustainability)”